Kadastro Tespitine İtiraz Davası – Bilirkişi

Kadastro Tespitine İtiraz Davası – Bilirkişi

Kadastro Tespitine İtiraz Davası - Bilirkişi

T.C.

YARGITAY

20. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/1247

K. 2005/2029

T. 1.3.2005

• KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ( Eski Tarihli Memleket Haritasının Renkli Fotokopisi Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilmesi Gereği )

• BİLİRKİŞİ ( Konusunda Uzman Serbest Orman Mühendisleri Arasından Seçilecek Üç Orman Yüksek Mühendisi ve Bir Fen Elemanı Aracılığıyla Yeniden Yapılacak İnceleme ve Keşifte Çekişmeli Taşınmaz İle Birlikte Çevre Araziye de Uygulanması Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )

• MEMLEKET HARİTASININ GETİRTİLMESİ GEREĞİ ( Eski Tarihli Memleket Haritasının Renkli Fotokopisi Hava Fotoğrafları ve Varsa Amenajman Planı İlgili Yerlerden Getirtilmesi Gereği - Kadastro Tespitine İtiraz )

ÖZET : Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda, mahkemece, eski tarihli memleket haritasının renkli fotokopisi, hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında bu konuda uzman serbest orman mühendisleri arasından seçilecek üç orman yüksek mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 Sayılı Yasalar karşısındaki durumu saptanmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hasan Doğan ve davalılar Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Kadastro sırasında Deveci Köyü 112 ada 23 parsel sayılı 33.400 m2 yüzölçümündeki parsel, tarla niteliğiyle ve 122 ada 8 parsel sayılı 4610 m2 yüzölçümündeki parsel, kayısı bahçesi niteliği ile belgesizden genel mahkemece davalı oldukları sözedilerek, malik hanesi boş bırakılarak tespit tutanakları düzenlenip kadastro mahkemesine gönderilmiştir. Davacı Kasım Doğan, 112 ada 23 parselin kendisine ait olduğu, davacı Gülay Demirhan ise, her iki taşınmazda payı bulunduğu ve davacı Kasım Doğan’ın elatmasının önlenmesi iddiasıyla dava açmışlardır. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve dava konusu 112 ada 23 parselin ( B )= 23275 m2’lik kısmının orman niteliği ile Hazine adına, ( A )= 10125 m2’lik bölümü ile 122 ada 8 parselin tamamının Nazey Doğan mirasçıları adlarına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Kasım mirasçısı Hasan Doğan ve davalılar Hazine ve Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.

Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır.

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hükme yeterli değildir. Şöyle ki; karara dayanak alınan bilirkişi raporu, çekişmeli taşınmazın orman olup olmadığını ve hukuki durumunu belirlemeye yeterli ve kanaat verici olmayıp, bu rapora dayanılarak hüküm kurulamayacağı gibi çekişmeli 23 sayılı parsele komşu olan 122 ada 22 parsel dosyasında bulunan orman bilirkişinin raporunda 22 sayılı parsel başka bir yerde gösterilmiştir. Ayrıca, dava konusu 122 ada 8 parselin ise yeri memleket haritasında hiç gösterilmemiştir. Bu haliyle orman bilirkişisi raporu dayanak alınarak hüküm kurulamaz.

Orman sınırlandırılması yapılmayan veya sınırlandırılmanın ilk olarak yapıldığı yerlerde, bir yerin orman niteliğinin ve hukuki durumunun 3116, 4785 ve 5658 Sayılı Yasa hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir. 3116 Sayılı Yasa ile sadece devlet ormanları belirlenmiştir. 13.07.1945 tarihinde yürürlüğe giren 4785 Sayılı Yasanın 1. maddesi gereğince 2. maddesinde sayılan istisnalar dışında bütün ormanlar devletleştirilmiş, devletleştirilen ormanlardan bazıları sonradan yürürlüğe giren 5658 Sayılı Yasa ile iadeye tabi tutulmuştur. İadenin koşulları yasada gösterilmiştir.

Mahkemece, eski tarihli memleket haritasının renkli fotokopisi, hava fotoğrafları ve varsa amenajman planı ilgili yerlerden getirtilip, önceki bilirkişiler dışında bu konuda uzman serbest orman mühendisleri arasından seçilecek üç orman yüksek mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 Sayılı Yasalar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyedlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 Sayılı Yasanın 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.; 14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K. sayılı kararları ile iptal edilmiş olduğundan, bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi orman olan bir yerin üzerindeki orman bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt orman toprağının orman sayılan yer olduğu düşünülmeli; toprak yapısı, bitki örtüsü ve çevresi incelenmeli; kesinleşmiş orman kadastrosu bulunmadığından, yukarıda değinilen diğer belgeler fen ve uzman orman bilirkişiler eliyle yerine uygulattırılıp; orijinal-renkli ( renkli fotokopi ) memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine ablike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı Hasan Doğan ve davalılar Hazine ve Orman Yönetimi temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatıranlara iadesine 1.3.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13