İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

Geçerli Teklif Kalmaması -İhalenin İptali Kararı

İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

  • İşe İade Tazminatında Belediyenin Yüklenici Alt İşverenlere Rücu Hakkı

  • Belediye ile imzalanan hizmet alım sözleşmesi

  • Kesinleşen iş mahkemesi kararı ile işçilerin tek muhatabının asıl işveren olan Belediye olduğu, sorumluluğun Belediye’ye bırakıldığı

  • Belediyenin yüklenici alt işverenlere rücu hakkı bulunmadığı hakkında.

  1. Hukuk Dairesi 20**/30** E. , 20**/40** K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili; müvekkili ile davalı şirketler arasında hizmet alım sözleşmesi bulunduğunu, sözleşme

kapsamında davalılar tarafından çalıştırılan dava dışı işçilerinin müvekkili aleyhine açtığı işe iade davalarının dava dışı işçiler lehine sonuçlandığını ve bu kapsamda müvekkili tarafından dava dışı işçilere icra takibi sonucunda ödeme yapıldığını, yapılan bu ödemeden sözleşme hükümlerine göre davalıların sorumlu olduğunu, müvekkili tarafından icra dosyalarına ödenen bedellerin ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizleriyle davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... Mes. Eğt. Araç Kira. İnş. Taah. Med. Pet. Ürn. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. vekili; söz konusu işe iade davalarında müvekkili yönünden husumetten red, ... Belediye Başkanlığı yönünden davanın kabulüne karar verildiğini, taraflar arasındaki sözleşmede de müvekkilinin işe iadeden kaynaklanan sorumluluğu olmadığını, davacı belediyenin mahkeme kararı neticesi işe iade isteminde bulunan işçileri işe almayı reddederek tazminat ve ücret ödemelerini yaptığını, müvekkiline rücu edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı Yeni ... İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında imzalanmış sözleşmede işe başlatmama tazminatı ve 4 aylık ücret ve yargılama gideri konusunda sorumluluk alt yükleniciye bırakılmış ise de İş Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşen kararlarda alt yüklenici yönünden davaların husumetten reddedildiği, sorumluluğun tamamen ... Belediyesine bırakıldığından işçilerin tek muhatabının davacı asıl işveren olduğu, davacının rücu hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.12.20**  tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13