İş Yönetme Belgesi Verilmesi İstemi

İş Yönetme Belgesi Verilmesi İstemi

İş Yönetme Belgesi Verilmesi İstemi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2005/1702

K. 2005/6205

T. 27.12.2005

• MESLEKİ YETERLİLİK ( Bir Unsuru Olan Deneyim Süresinin Dava Konusu Düzenlemeyle Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - İş Yönetme Belgesi Verilmesi İstemi )

• DENEYİM SÜRESİ ( Mesleki Yeterliğin Bir Unsuru Olan Deneyim Süresinin Dava Konusu Düzenlemeyle Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

• İŞ YÖNETME BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ ( Mesleki Yeterliğin Bir Unsuru Olan Deneyim Süresinin Dava Konusu Düzenlemeyle Belirlenmesinde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı )

ÖZET : 4734 sayılı Yasa'nın mesleki yeterliğin belirlenmesi için gerekli olan kriterleri koyduğu, mesleki yeterliğin bir unsuru olan deneyim süresinin ise, dava konusu düzenlemeyle belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davanın Özeti : Davacı tarafından, iş yönetme belgesi verilmesi istemiyle davalı idareye yapılan, 24.12.2003 tarih ve 01,02,03,04,05,06,07,08 sayılı başvuruların cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemlerle, bu işlemlerin dayanağı olduğu öne sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 54. maddesinin c/2 bendinin; davacının 01.11.1999 tarihinden davanın açıldığı 13.03.2004 tarihine kadar İSFALT yönetim kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevini yürüttüğü, davacının, İSFALT A.Ş.'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu ihalelere girerek uhdesinde kalan işleri tamamlaması sırasında yönetme görevinde bulunduğu, 4734 sayılı Kanun'un iş yönetme belgelerinin verilebilmesi ve kamu ihalelerinde kullanılabilmesi için, bir sözleşmede % 50'lik kısmında yönetme görevinde bulunmayı ve iş yönetme belgesini alacak gerçek kişinin mühendis veya mimar olması şartını aradığı, bunun dışında herhangi bir şart aranmadığı, iş deneyim belgesinin Yönetmelik'in 3. maddesinde tanımlandığı, iş deneyim belgelerinin nasıl verileceğinin ise Yönetmelik'in 40. maddesinde düzenlendiği, belge düzenleme koşullarının Yönetmelik'in 51. maddesinde düzenlendiği, belge düzenleme koşulları arasında görevi 5 yıl sürdürmek şartının bulunmadığı, Türk Ticaret Kanunu'nun 314. maddesinde yönetim kurulu üyelerinin en çok üç yıl içinde seçilebilecekleri hususunun düzenlendiği, 344. maddesinde ise, müdürlerin, yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir müddet için seçileyemeyecekleri hususunun düzenlendiği, anılan Kanun'da seçilme süresi üç yıl ile sınırlandırılmış bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdürün, başka bir kanundan doğan haktan yararlanabilmesi için görevini araklıksız beş yıl sürdürmesinin aranması şartının hukuk mantığı ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu, dava konusu düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 58. maddesinin d/2 bendindeki cümlelerle birebir aynı olmasına rağmen, bağlaçların ve eklerin kullanılmasındaki hatanın iki farklı anlam ortaya çıkardığı öne sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

Kamu İhale Kurumu'nun Savunmasının Özeti : Davacının, dava konusu düzenlemenin 1. paragrafının iptalini istemekte menfaatinin bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinin b/2 ve 3. fıkralarındaki düzenlemeye paralel olarak Yönetmelik'in 6. bölümünde iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinin düzenleme koşulları, deneyim tutarının tespiti ve deneyim belgelerinin verilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı, Yönetmelik'in, 54. maddesinin c/2 bendinin 1. paragrafında üst yönetici mühendis ve mimarların deneyim konusu işle olan alakaları oranında deneyim kazandıklarının varsayıldığı ve kazandıkları bu deneyim kadar belge sahibi olmalarının amaçlandığı, yönetenlerin deneyime esas alınan işe denetleyenler kadar yakın olmamaları ve denetleyenlere oranla aynı zamanda birden fazla işte yönetme görevinde bulunabilmeleri de göz önüne alınarak yönetenler için denetleyenlerden farklı olarak asgari beş yıl aralıksız olarak anonim şirketlerde genel müdür, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirket müdürü olarak görev yapmaları şartının getirildiği, ayrıca yönetme işinde süreklilik önemli olduğundan deneyimin süre ile bağlantısı kurulmak suretiyle görev süresinin belli bir süre devam ettirilmesi şartının arandığı, bu sürenin de itibari 5 yıl olarak tespit edildiği, fiilen yapım işini yönetmeyenlere iş yönetme belgesinin verilemeyeceği, iş deneyim belgelerinde önemli olan hususun belge sahibinin yapılan işte fiilen deneyim sahibi olması olduğu, bu itibarla, aralıksız beş yıl görevde bulunmayan davacı adına yönetim kurulu üyesi ve genel müdür sıfatı dolayısıyla iş yönetme belgesi düzenlenmesinin, Kanun'a ve Yönetmelik'e uygun olmadığı, iptali istenilen düzenlemede sayılan görevlere gelebilmek için ortalama 10 yıl geçmesi gerektiği, bu nedenle ikinci paragrafta özel sektör için 10 yıllık şart getirilmekle eşitlik sağlandığı, davacının 5 yıllık görev süresini doldurmaması nedeniyle genel müdür olarak iş yönetme belgesi alamayacağına ilişkin düzenleme, davacının başka bir şekilde sahip olduğu iş deneyim belgesi ile kamu yapım ihalelerine katılmasına engel bir durum teşkil etmediğinden ve bunun dışındaki ticari faaliyetleri veya çalışma özgürlüğüne engel teşkil edecek nitelikte bulunmadığından, Yasa'nın 10. maddesine paralel olarak düzenlenen dava konusu düzenlemenin, öne sürülenin aksine hakkın, çalışma ve sözleşme özgürlüğünün özüne dokunmadan, 4734 sayılı Yasa'nın amacına ve dayandığı temel ilkelere uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Diğer Davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Savunmasının Özeti : Davanın süresinde açılmadığı; Yönetmelik'e göre iş yönetme belgesi verilebilmesi için en az 5 yıl aralıksız genel müdür olarak görev yapılması gerektiği, davacının en az 5 yıl aralıksız genel müdür olarak görev yapmaması nedeniyle iş yönetme belgesinin verilmemesinin hukuka uygun olduğu öne sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Muammer TOPAL'ın Düşüncesi : Dava, davacı tarafından, iş yönetme belgesi verilmesi istemiyle davalı idareye yapılan, 24.12.2003 tarih ve 01,02,03,04,05,06,07,08 sayılı başvuruların cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemlerle, bu işlemlerin dayanağı olduğu öne sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 54. maddesinin c/2 bendinin istemiyle açılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ihalelere katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının ( b ) bendinde ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış; 2. alt bendinde de, isteklinin ihale konusu yapım işi veya benzer işlerde son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin %50'si oranında yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yasa'nın 53. maddesine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İş deneyim belgelerinin verilmesi" başlıklı 54. maddesinin ( c ) fıkrasının 2. bendinin dava tarihindeki şeklinde; "Kamu kuruluşlarında sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu olan; şube müdürü, proje müdürü, kontrol amiri, inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları ve bunlarla aynı teknik seviyede görev yapanlar, il müdürü ve yardımcıları, bölge müdürü ve yardımcıları ile yapım ve/veya teknik işler daire başkanı, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare ( sözleşmeyi yapan yetkili makam ) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. En az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare ( sözleşmeyi yapan yetkili makam ) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, 01.11.1999 tarihinden, bu davanın açıldığı 13.03.2004 tarihine kadar İSFALT A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan davacının davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak, sekiz ayrı yapım işi için iş yönetme belgesi talebinde bulunduğu, davacının anılan başvurularının cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi" başlıklı altıncı bölümünde yer alan anılan maddelerinde, 4734 sayılı Yasa'nın 10. maddesi çerçevesinde, yapım işlerinde, iş deneyim belgelerinin ilgili mercilerce, hangi koşullarda düzenleneceğinin ve bu belgelerin taşıması gereken şartların belirtildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu bölüm altında yer alan dava konusu düzenlemede de iş yönetme belgesinin, en az 10 yıllık mühendis veya mimarların, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmaları ve anonim şirketlerde genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını belgelendirmeleri kaydıyla, işin sahibi idare tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenip verileceği belirtilmekle, maddede sayılan görev unvanlarında beş yıllık görevde bulunulması halinde iş yönetme belgesi düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik'in 54. maddesinin dava konusu c/2 bendinde, Yasa'nın 10. maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerine uygun olarak, işi yapabilecek deneyime sahip isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin mesleki deneyime sahip olup olmadıklarının saptanabilmesi için gerekli kuralların konulduğu anlaşılmaktadır. Düzenlemenin 1. alt bendinde, kamu kuruluşlarında çalışanlara iş yönetme belgesinin verilebilmesi için, belli görevlerde bulunma şartı, 2. alt bendinde ise, özel sektör kuruluşlarında belli unvanları taşıyanlara beş yıl çalışma şartı getirildiği anlaşılmıştır. Kamu kuruluşlarında çalışanlar açısından, sayılan görevlere gelinebilmesi için belirli sürelerin geçmesi gerektiği tabiidir. 2. alt bendde ise, çalışılan kuruluşun bir özel sektör kuruluşu olduğu dikkate alınarak bir süre tayin edilmesinin, deneyime sahip olunması bakımından gerekli bulunduğu sonucuna varılarak, bu sürenin beş yıl olarak saptandığı anlaşılmaktadır. Bu sürenin en az beş yıl olarak saptanmasında, mesleki yeterliğin belirlenmesi açısından, anılan Yasa hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

Bu durumda dava konusu düzenlemede hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlem yönünden, davacının iş yönetme belgesi verilmesi talebiyle yaptığı başvuruların reddine ilişkin işlemde de yukarıda belirtilen mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet KARAOĞLU'nun Düşüncesi : Dava,davacının İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.de 1.11.1999 tarihinden itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevi nedeniyle kendisine "iş yönetim belgesi" verilmesi istemiyle 19.12.2003 ve 24.12.2003 tarihlerinde davalı idarelere yaptığı başvurusunun reddine dair işlem ile dayanağı, "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nin 54/c-2 maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı Kamu İhale Kurumu'nun usule yönelik itirazı yerinde görülmemiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "İhalelere Katılımda Yeterlik Kuralları" başlıklı 10. maddesinde; ihaleye katılacak isteklilerin, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli görülen bilgi ve belgeler sayılmıştır.

Anılan Yasa'nın 53. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 11.9.2003 tarih ve 25226 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği"nin iptali istenilen 54. maddesinin c/2 bendinde, "İşYönetme belgesi; kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerde,sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak şartıyla,kurumların merkez yönetiminde görevli yapım ve/veya teknik işler şube müdürü,yapım ve/veya teknik işler daire başkanı,yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür yardımcıları ve genel müdür,yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu genel müdür, yapım ve/veya teknik işlerden sorumlu müsteşar yardımcısı ve müsteşar olarak görev yapanlara işin sahibi idare ( sözleşmeyi yapan yetkili makam ) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.

En az 10 yıllık mühendis veya mimarların,kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmak kaydıyla, ( herhangi bir ortaklık şartı aranmaksızın ),anonim şirketlerde genel müdür,murahhas üye,yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı,limitet şirket müdürü olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını Türk Ticaret Kanununa göre tevsik edenlere işin sahibi idare ( sözleşmeyi yapan yetkili makam ) tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.İş yönetme belgesinin verilmesinde, bu işte ilgilinin işi yöneten olarak çalıştığına dair yüklenicinin imzası ile ilgilinin sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin verilmesi gerekir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin 51.maddesinde; İş deneyim belgelerinin düzenlenme koşulları yer almış,aynı maddenin 2.fıkrasında ise, iş deneyim belgelerinin,ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenleneceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Yönetmeliğin anılan maddelerinin incelenmesinden, iş yönetim belgeleri verilirken yapılan işte belli düzeyde deneyim sahibi olmanın gözetildiği anlaşılmakta olup; yönetmelikte iş yönetim belgesi verileceklerde en az 5 yıl görev yapmış olma koşulunun aranmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının 1.11.1999 tarihinden itibaren anılan şirkette yönetim kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük görevi yürüttüğü ve iş yönetim belgesi istediği ve isteğinin reddedildiği tarih itibariyle henüz 5 yıllık görev yapmışlığının bulunmadığı anlaşıldığından,anılan yönetmelik maddesinde öngörülen koşulları taşımayan davacının talebinin reddi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce duruşma için taraflara önceden bildirilmiş bulunan 27.12.2005 tarihinde davacı vekili Av. ...'ın geldiği, davalı Kamu İhale Kurumu'nu temsilen Hukuk Danışmanı ...'ın geldiği, diğer davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekilinin gelmediği, Danıştay Savcısı'nın hazır olduğu görülmekle açık duruşmaya başlandı. Taraflara usulüne uygun olarak söz verilerek dinlendikten ve Danıştay Savcısı'nın düşüncesi alındıktan sonra, taraflara son kez söz verilip, duruşma tamamlandı. Dava dosyası incelenip, gereği görüşüldü; Dava, davacı tarafından, iş yönetme belgesi verilmesi istemiyle davalı idareye yapılan, 24.12.2003 tarih ve 01,02,03,04,05,06,07,08 sayılı başvuruların cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemlerle, bu işlemlerin dayanağı olduğu öne sürülen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 54. maddesinin c/2 bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

KARAR : Davalı idarelerin usule yönelik itirazları yerinde görülmemiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ihalelere katılımda yeterlik kuralları başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının ( b ) bendinde ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmış; 2. alt bendinde de, isteklinin ihale konusu yapım işi veya benzer işlerde son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin %50'si oranında yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yasa'nın 53. maddesine dayanılarak hazırlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İş deneyim belgelerinin verilmesi" başlıklı 54. maddesinin ( c ) fıkrasının 2. bendi oranında yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu; 51. maddesinin ( d ) fıkrasında, iş deneyim belgelerinin yurt içinde veya yurt dışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak; mühendis veya mimar olmak şartıyla, kamuda veya özel sektörde, tek bir işin ( sözleşmenin ) en az yüzde ellisinde fiilen denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara iş denetleme belgesi veya iş yönetme belgesi şeklinde ilgilinin mesleki deneyimini göstermek amacıyla belge düzenleneceği belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, 01.11.1999 tarihinden, bu davanın açıldığı 13.03 2004 tarihine kadar İSFALT A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan davacının davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı'na başvurarak, sekiz ayrı yapım işi için iş yönetme belgesi talebinde bulunduğu, davacının anılan başvurularının cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine davacı tarafından, anılan Yasa'da bir sözleşmenin %50'lik kısmında yönetme görevinde bulunma ve iş yönetme belgesini alacak gerçek kişinin mühendis veya mimar olması şartı dışında, dava konusu Yönetmelik'te düzenlendiği gibi, görevi beş yıl süreyle sürdürme şartının aranmadığı öne sürülerek görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin "İş Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi ve Verilmesi" başlıklı altıncı bölümünde yer alan anılan maddelerinde, 4734 sayılı Yasa'nın 10. maddesi çerçevesinde, yapım işlerinde, iş deneyim belgelerinin ilgili mercilerce, hangi koşullarda düzenleneceğinin ve bu belgelerin taşıması gereken şartların belirtildiği anlaşılmaktadır. Anılan bölüm altında yer alan dava konusu düzenlemede de iş yönetme belgesinin, kamu kuruluşlarında belli görevlerde çalışanlar ile en az 10 yıllık mühendis veya mimarlara, kamuya taahhütte bulunan özel sektör kuruluşlarında yönettikleri işlerin sözleşme bedelinin en az yüzde ellilik bölümünde fiilen görev yapmış olmaları ve anonim şirketlerde genel müdür veya yönetim kurulu üyesi olarak görevlerini aralıksız en az 5 yıl yaptıklarını belgelendirmeleri kaydıyla, işin sahibi idare tarafından tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenip verileceği belirtilmekle, belli kamu görevlerinde bulunanlar ile maddede sayılan özel sektör kuruluşlarındaki görev unvanlarında beş yıllık görevde bulunulması halinde iş yönetme belgesi düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik'in 54. maddesinin dava konusu c/2 bendinde, Yasa'nın 10. maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerine uygun olarak, işi yapabilecek deneyime sahip isteklilerin ihalelere katılımını sağlamak amacıyla, isteklilerin mesleki deneyime sahip olup olmadıklarının saptanabilmesi için gerekli kuralların konulduğu anlaşılmaktadır. Düzenlemenin 1. alt bendinde, kamu kuruluşlarında çalışanlara iş yönetme belgesinin verilebilmesi için, belli görevlerde bulunma şartı, 2. alt bendinde ise, özel sektör kuruluşlarında belli unvanları taşıyanlara beş yıl çalışma şartı getirildiği anlaşılmıştır. Kamu kuruluşlarında çalışanlar açısından, sayılan görevlere gelinebilmesi için belirli sürelerin geçmesi gerektiği tabiidir. 2. alt bendde ise, çalışılan kuruluşun bir özel sektör kuruluşu olduğu dikkate alınarak bir süre tayin edilmesinin, deneyime sahip olunduğunun anlaşılabilmesi bakımından gerekli bulunduğu sonucuna varılarak, bu sürenin beş yıl olarak saptandığı anlaşılmaktadır. Bu sürenin en az beş yıl olarak saptanmasında, mesleki yeterliğin belirlenmesi açısından, anılan Yasa hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır. Davacı tarafından, 4734 sayılı Yasa'da olmayan süre sınırlamasının Yönetmelik'le düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu öne sürülmekte ise de, anılan Yasa'nın mesleki yeterliğin belirlenmesi için gerekli olan kriterleri koyduğu, mesleki yeterliğin bir unsuru olan deneyim süresinin ise, dava konusu düzenlemeyle belirlendiği anlaşıldığından bu iddia yerinde görülmemiştir.

Bu durumda dava konusu düzenlemede hukuka ve mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Dava konusu işlem yönünden, davacının iş yönetme belgesi verilmesi talebiyle yaptığı başvuruların reddine ilişkin işlemlerde de yukarıda belirtilen mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 400.- YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak, davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, 27.12.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13