İş Ortaklığının Açıklanması Yetersiz Görülmesi

İş Ortaklığının Açıklanması Yetersiz Görülmesi

İş Ortaklığının Açıklanması Yetersiz Görülmesi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2007/5151

K. 2010/4583

T. 31.5.2010

• İŞ ORTAKLIĞININ AÇIKLAMASININ YETERSİZ GÖRÜLMESİ (Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

• ŞİKÂYET BAŞVURUSU (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

• İHALE DIŞI BIRAKMA (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

• KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ (İş Ortaklığının Açıklamasının Yetersiz Görülmesi Suretiyle İhale Dışı Bırakılarak İşin Başka Bir Şirkete İhale Edilmesinde ve Bunun Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı)

ÖZET : Davacı iş ortaklığı tarafından kendi teklifleri ile ihaleyi kazanan şirketin teklifi arasında çok az fark olduğu, bu nedenle tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulamayacağının öne sürüldüğü, ancak, ihaleyi kazanan şirketin ve davacı iş ortaklığının da aralarında bulunduğu 5 şirketten aşırı düşük teklif sorgulaması uyarınca açıklama istenildiği, davacı iş ortaklığının açıklamalarındaki bazı imalat kalemlerinde önemli eksikliklerin bulunduğu ve bazı imalat kalemlerine teklif verilmediği dikkate alındığında, davacı iş ortaklığının açıklamasının yetersiz görülmesi suretiyle ihale dışı bırakılarak işin başka bir şirkete ihale edilmesinde ve bunun üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve açılan davanın reddine ilişkin mahkeme kararının onanması gerekir.

İstemin Özeti : Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 16.05.2006 tarih ve E:2005/2175, K:2006/1413 sayılı kararının; eksik inceleme yapıldığı, aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamanın hangi nedenlerle yeterli bulunmadığının bildirilmesi gerekirken bu hususta bir tebligat yapılmadığı, yapı yaklaşık maliyeti gözönüne alındığında teklifin aşırı düşük olmadığı, şikâyet başvurusuna verilen yanıtta eksik olduğu ifade edilen imalat kalemlerinin tekliflerin bütününde dikkate alındığı, bu kalemlerin diğer imalat kalemleri ile birleştirildiği veya küçük giderler olduğu düşünüldüğünden genel giderler arasında yer verildiği, idarece hazırlanan metrajlarla kendileri tarafından çıkarılan metrajların birebir aynı olmasının zaten mümkün olmadığı, ihalenin kendilerinden 260.000,00.-TL daha yüksek teklif veren firma üzerinde bırakılarak kamunun zarara uğratıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Kamu İhale Kurumu'nun Savunmasının Özeti : Davacı şirketin temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Savunmasının Özeti : Hukuka uygun Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Zühal Aysun SUNAY'ın Düşüncesi : Temyize konu mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 18.05.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Kayseri Hava Alanı Dış Hatlar Terminal Binası, Otopark ve Mütemmimleri İnşaatı İşi" ihalesinde teklifi değerlendirme dışı bırakılan davacı iş ortaklığının itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin 12.09.2005 tarih ve 2005/UY.Z-1734 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede 5 firmadan aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde açıklama istenildiği, davacı iş ortaklığının açıklaması yeterli bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başka şirket üzerinde bırakılması üzerine davacı iş ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddi üzerine davanın açıldığı, davacı iş ortaklığı tarafından kendi teklifleri ile ihaleyi kazanan şirketin teklifi arasında çok az fark olduğu, bu nedenle tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulamayacağının öne sürüldüğü, ancak, ihaleyi kazanan şirketin ve davacı iş ortaklığının da aralarında bulunduğu 5 şirketten aşırı düşük teklif sorgulaması uyarınca açıklama istenildiği, davacı iş ortaklığının açıklamalarındaki bazı imalat kalemlerinde önemli eksikliklerin bulunduğu ve bazı imalat kalemlerine teklif verilmediği dikkate alındığında, davacı iş ortaklığının açıklamasının yetersiz görülmesi suretiyle ihale dışı bırakılarak işin başka bir şirkete ihale edilmesinde ve bunun üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı iş ortaklığı tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 16.05.2006 tarih ve E:2005/2175, K:2006/1413 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 31.05.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13