İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlali

İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlali

İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlali

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2009/3605

K. 2010/2129

T. 9.3.2010

• MANEVİ ŞAHSİYET HAKLARINA TECAVÜZ ( Olayda Hayatını Kaybetmiş Bulunan İnsanların Cansız Bedenlerinin Görüntülerine Yer Verilerek Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılmak Suretiyle İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlâl Edildiği )

• İNSAN ONURU VE TEMEL İNSAN HAKLARINA SAYGI İLKESİNİN İHLÂLİ ( Haberde Yer Alan Görüntüler İle Olayda Hayatını Kaybetmiş Bulunan İnsanların Cansız Bedenlerinin Görüntülerine Yer Verilerek Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılması )

• HABERDE HAYATINI KAYBEDENLERİN CANSIZ BEDENLERİNİN GÖRÜNTÜLERİNE YER VERİLMESİ ( Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılmak Suretiyle İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlâl Edildiği )

• YAYIN İLKESİ İHLALİ ( Olayda Hayatını Kaybetmiş Bulunan İnsanların Cansız Bedenlerinin Görüntülerine Yer Verilerek Şahısların Manevi Şahsiyet Haklarına Tecavüz Sonucunu Doğuran Yayın Yapılmak Suretiyle İnsan Onuru ve Temel İnsan Haklarına Saygı İlkesinin İhlâl Edildiği )

ÖZET : İdare Mahkemesince; dosyadaki bilgi ve belgeler ile ilgili yayın CD'sinin izlenmesinden, davacı şirkete ait yayın kuruluşu tarafından yayımlanan “İstanbul'da silahlı saldın” başlıklı haberde yer alan görüntüler ile olayda hayatını kaybetmiş bulunan insanların cansız bedenlerinin görüntülerine yer verilerek şahısların manevi şahsiyet haklarına tecavüz sonucunu doğuran yayın yapılmak suretiyle insan onuru ve temel insan haklarına saygı ilkesinin ihlâl edildiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 20.03.2009 tarih ve E: 2008/1069, K: 2009/361 sayılı kararının; olay yerinden “canlı” yayın yapıldığı, görüntünün flulaştırılmadan verilmesinin de canlı yayından kaynaklandığı, haber vermekten ibaret programda yayın ilkesi ihlâli bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan idare mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Tarık KAVAK'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet KARAOĞLU'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürüten hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17/2. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, davacı yayın kuruluşluda ait “CNBC-e” logosu ile yayın yapan televizyon kanalında 09.07.2008 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı duyurmak amacıyla son dakika olarak “İstanbul'da silahlı saldırı” başlığıyla verilen haberde 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 4756 sayılı Kanunla değişik 4. maddesinin ( s ) bendinde düzenlenen “program hizmetlerinin bütün unsurlarının insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olması” yayın ilkesinin ihlâl edildiği belirtilerek aynı Yasa'nın 33. maddesinin birinci fıkrası uyarınca yayın kuruluşunun uyarılmasına ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 23.09.2008 tarih ve 2008/44 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; dosyadaki bilgi ve belgeler ile ilgili yayın CD'sinin izlenmesinden, davacı şirkete ait yayın kuruluşu tarafından 09.07.2008 tarihinde yayımlanan “İstanbul'da silahlı saldın” başlıklı haberde yer alan görüntüler ile olayda hayatını kaybetmiş bulunan insanların cansız bedenlerinin görüntülerine yer verilerek şahısların manevi şahsiyet haklarına tecavüz sonucunu doğuran yayın yapılmak suretiyle insan onuru ve temel insan haklarına saygı ilkesinin ihlâl edildiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 20.03.2009 tarih ve E:2008/1069, K:2009/361 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 09.03.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13