İlama Konu alacağın Ödenmesi İçin Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunlu Değildir

Teklif Kalemlerine İlişkin Teklif Bedelinin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmadığı iddiası

İlama Konu alacağın Ödenmesi İçin Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunlu Değildir

İlama Konu alacağın Ödenmesi İçin Serbest Meslek Makbuzu İbrazı Zorunlu Değildir

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/1065 K. 2015/8515 T. 16.4.2015

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayet eden borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; 2577 sayılı Kanun'un 28/2. maddesi gereği alacaklılar vekilinin Bakanlıklarına 28/04/2014 tarihinde tebellüğ edilen 23/04/2014 tarihli dilekçesi ile alacaklarının ödenmesini talep ettiğini, ancak ödeme için gerekli belgelerin dilekçe ekinde sunulmadığından eksikliklerin giderilmesi için şifahi olarak ve 06/05/2014 tarihinde de ekte sunulan dilekçe ile kendisinden talep edildiğini, eksik belgelerin 08/05/2014 tarihli dilekçe ile Bakanlıklarına sunulduğunu, icra takibini başlatabilmesi için İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince bir aylık süre içerisinde ödeme yapılmamış olması gerektiğinden alacaklı vekilinin bu sürelere uymayarak 04/06/2014 tarihinde başlatılan icra takibinin iptali talep etmiştir.

Mahkemece; alacaklı vekilinin ilk müracaatının 28/04/2014 ( idarenin tebellüğ tarihi ) olduğu, ancak eksik belgelerin alacaklı vekili tarafından 08/05/2014 tarihinde kuruma ulaştırdığı, oysa ki alacaklı vekili İYUK 28/2 gereği mahkeme kararındaki alacak miktarını 30 günlük yasal süreyi beklemeden 04/06/2014 tarihinde takip başlattığından takibin iptaline karar verilmiştir. Hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

Alacaklı vekilince 2577 sayılı Yasa gereği idareye ödeme talebi için 28/04/2014 tarihinde başvurusu neticesinde idare tarafından 06/05/2014 tarihinde serbest meslek makbuzu ile aslı gibidir onaylı vekaletname örneğinin eksik olması sebebi ile bu belgelerin istenmiş olduğu anlaşılmıştır.

6352 sayılı Yasa'nın 58. maddesi ile Değişik 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2. maddesi “... Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur..." hükmünü içermektedir.

Anılan Yasa maddesine göre İdareye yazılı olarak başvurulması yeterli olup, bu başvurunun yapıldığı taraflar arasında ihtilaf konusu değildir.

İhtilaf, icra takibine geçilmeden önce yazılı başvuru dışında ayrıca alacaklı vekilinin ilama konu alacağın ödenmesi için serbest meslek makbuzu ibraz etmesinin zorunluluk olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Bu konuda 2577 sayılı Yasa'nın 28. maddesinde özel bir düzenleme bulunmadığından ilamın takibe konulması için anılan makbuzun ibrazına ilişkin sürecin beklenmesine gerek yoktur. Bu durumda Mahkemece, idarenin 30 günlük yasal ödeme süresi borçlu idareye ilk başvuru tarihi 28/04/2014 itibariyle geçtiğinden şikayetin reddi yerine kabulü ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. ( HMK m. 297/ç ) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 16.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13