İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili Talebi

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5064

K. 2010/2204

T. 2.3.2010

• İKİ İHALE ARASINDAKİ FİYAT FARKININ FAİZİ İLE BİRLİKTE TAHSİLİ ( Talep Edebilmesi İçin Sözleşmede Bu Konuda Açık Hüküm Bulunması Her İki İhalenin Aynı Şartlarla ve Koşullarda Gerçekleştirilmesi İle Makul Sürede Yapılması Koşullarına Bağlı Olduğu )

• İHALELER ARASINDAKİ FİYAT FARKI ( İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Faizi İle Birlikte Tahsili - Sözleşmede Bu Konuda Açık Hüküm Bulunması Her İki İhalenin Aynı Şartlarla ve Koşullarda Gerçekleştirilmesi İle Makul Sürede Yapılması Koşullarına Bağlı Olduğu )

• SÖZLEŞME KOŞULLARI ( İki İhale Arasındaki Fiyat Farkının Tahsili - Birinci İhalede Teminat Şartı Olduğu Halde İkinci İhalede Teminat Şartının Olmadığı Anlaşıldığından Davacının İki İhale Bedel Farkını İsteyemeyeceği )

ÖZET : Dava, iki ihale arasındaki fiyat farkının faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir. Davacının iki ihale arasındaki bedel farkını talep edebilmesi için sözleşmede bu konuda açık hüküm bulunması, her iki ihalenin aynı şartlarla ve koşullarda gerçekleştirilmesi ile makul sürede yapılması koşullarına bağlı olduğu, her ne kadar teknik bilirkişi Perlit M-2 maddesinin 35-38 mikron büyüklüğünde olanı ile 35-43 mikron büyüklüğünde olanın aynı amaçla kullanılacağını açıklamış olmakla birlikte Perlit tane büyüklüğünün her iki sözleşmede farklı olması, aynı amaca yönelik olsa da özellikle birinci ihalede belirtilen 35-38 mikron büyüklüğündeki perliti temin etmenin güçlüğü davacının ilk ihalede belirtilen miktardan daha az ihtiyacı için ikinci ihaleyi açtığı, verilen tekliflerde fiyatın miktara göre de değişebileceği, birinci ihalede teminat şartı olduğu halde, ikinci ihalede teminat şartının olmadığı anlaşıldığından, başka bir ifade ile her iki sözleşmenin farklı koşullarda yapıldığı anlaşıldığından davacının iki ihale bedel farkını isteyemeyeceği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının Yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, iki ihale arasındaki fiyat farkının faizi ile birlikte tahsili istemine ilişkindir.

Davalı vekili müvekkili şirketin, davacı şirketin açmış olduğu ihalede +25 toleranslı 352 ton Perlit M-2 alımı ile ilgili olarak en düşük teklifi verdiğini ve ihalenin üzerinde kaldığını, teknik şartnamede her iki taraf için de yükümlülükler bulunduğunu, müvekkilinin teknik şartnamedeki haklarını kullanmasına fırsat verilmediğini, davacı-alıcı şirketin hakkını kötüye kullandığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde davacının iki ihale arasındaki bedel farkını talep edebilmesi için sözleşmede bu konuda açık hüküm bulunması, her iki ihalenin aynı şartlarla ve koşullarda gerçekleştirilmesi ile makul sürede yapılması koşullarına bağlı olduğu, her ne kadar teknik bilirkişi Perlit M-2 maddesinin 35-38 mikron büyüklüğünde olanı ile 35-43 mikron büyüklüğünde olanın aynı amaçla kullanılacağını açıklamış olmakla birlikte Perlit tane büyüklüğünün her iki sözleşmede farklı olması, aynı amaca yönelik olsa da özellikle birinci ihalede belirtilen 35-38 mikron büyüklüğündeki perliti temin etmenin güçlüğü davacının ilk ihalede belirtilen miktardan daha az ihtiyacı için ikinci ihaleyi açtığı, verilen tekliflerde fiyatın miktara göre de değişebileceği, birinci ihalede teminat şartı olduğu halde, ikinci ihalede teminat şartının olmadığı anlaşıldığından, başka bir ifade ile her iki sözleşmenin farklı koşullarda yapıldığı anlaşıldığından davacının iki ihale bedel farkını isteyemeyeceği gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 02.03.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13