İhaleye Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu

İhaleye Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu

İhaleye Yapılan İtirazen Şikayet Başvurusu

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2008/13423

K. 2009/11127

T. 18.12.2009

• İHALEYE YAPILAN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU ( Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )

• NİHAİ KARARIN TEBLİĞİ ( Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerekirken Bu Süre Geçirilmek Suretiyle Tekrar Kararın Kaldırılması İstemiyle Aynı Kuruma Yapılan Başvurunun Reddedilmesi Üzerine Açılan Davada İşin Esasının İncelenmesi Olanağının Bulunmadığı )

• KAMU İHALE KURUMU'NUN İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN REDDİ ( İlişkin Nihai Kararın Tebliğ Tarihinden İtibaren 60 Gün İçinde Dava Açılması Gerektiği )

ÖZET : Dava, Yalova İl Özel İdaresi tarafından Açık İhale Usulü ile yapılan “Arama-Kurtarma ve İlk Yardım Malzemeleri

Alımı” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin Kamu İhale Kurulu karar ile anılan kararın kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Söz konusu kararın iptali istemiyle ihalelerle ilgili özel düzenleme yapılan 4734 sayılı Kanun'un 57. maddesi gereğince Kamu ihale Kurumu'nun itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin nihai kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekirken bu süre geçirilmek suretiyle tekrar kararın kaldırılması istemiyle aynı kuruma yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada işin esasının incelenmesi olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1 -b maddesi uyarınca süre yönünden reddine karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 25.06.2008 tarih ve E:2008/326, K:2006/1114 sayılı kararının; Kamu İhale Kurumu 24.02.2005 tarihli kararı ile 22.02.2005 tarihli başvuruyu yanlış değerlendirip karar verdiği, 26.04.2005 tarihli Kurul kararında ise hukuka aykırılıkların tespit edildiği, ancak sözleşme usulüne uygun olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, Sözleşme 4734 sayılı Kanun'un 55 ve 56. maddelerde yer alan sürelere riayet edilmeden imzalandığı, Sözleşme yapılmadan 7 gün önce tebligat yapılması gerektiği halde 21.02.2005'de yapılan tebligata rağmen 7 gün geçmeden 28.02.2005 tarihinde sözleşmenin imzalandığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Kamu İhale Kurumu'nun Savunmasının Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Yalova İl Özel İdaresi'nin Savunmasının Özeti : Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Gülen Aydınoğlu'nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile bozma kararına uyularak verilen temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Yalova İl Özel İdaresi tarafından 30.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Arama-Kurtarma ve İlk Yardım Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına ilişkin 07.01. 2008 tarih ve 2008/UM.Z-114 sayılı Kamu İhale Kurulu karar ile anılan kararın kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik 07.01. 2008 tarih ve 2008/UM.Z-114 sayılı kararın 22.01.2008 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşılması karşısında, söz konusu kararın iptali istemiyle ihalelerle ilgili özel düzenleme yapılan 4734 sayılı Kanun'un 57. maddesi gereğince Kamu ihale Kurumu'nun itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin nihai kararın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açılması gerekirken bu süre geçirilmek suretiyle tekrar kararın kaldırılması istemiyle aynı kuruma yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine 26.03.2008 tarihinde açılan davada işin esasının incelenmesi olanağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanun'un 15/1 -b maddesi uyarınca süre yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle süre yönünden reddi yolundaki temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 25.06.2008 tarih ve E:2008/326, K:2006/1114 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 18.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13