İhaleye Fesat Karıştırma Suçu – Görev – Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu - Görev - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu – Görev – Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu - Görev - Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2010/5170

K. 2011/3719

T. 5.5.2011

• RESMİ ARTIRMA VE EKSİLTMEYE FESAT KARIŞTIRMAK ( Eylemin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği Gözetilerek Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği )

• MÜDAHİL OLMA HAK VE YETKİSİ ( Resmi Artırma ve Eksiltmeye Fesat Karıştırma - Müdahil Olabilecek Kurumların Davadan Haberdar Edileceği )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Resmi Artırma ve Eksiltmeye Fesat Karıştırma - Eylemin İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturabileceği Gözetilerek Delilleri Değerlendirme Görevinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Olacağının Kabul Edileceği )

ÖZET : Resmi artırma ve eksiltmeye hile karıştırmak suçunda; eylemin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği gözetilerek kanıtları değerlendirme görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu kabul edilmelidir. Hukuki düzenlemeler gereği resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından sanık olanlar hakkında, yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet Başsavcılığınca Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Sanıklar hakkındaki işbu davadan dolayı müdahil olma hak ve yetkisi bulunan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı'nın davadan haberdar edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Resmi artırma ve eksiltmeye hile karıştırmak suçundan sanıkların yapılan yargılanmaları sonunda; atılı suçtan beraatlerine dair. Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 30.5.2006 gün ve 2005/303 Esas, 2006/409 Karar sayılı hükümün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay C.Başsavcılığından 26.5.2008 tarihli tebliğname ve Yüksek 4. Ceza Dairesinin 19.4.2010 gün ve 2008/10700 Esas ve 2010/7424 Sayılı iade kararıyla Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklara isnat edilen resmi artırma ve eksiltmeye hile karıştırma eylemlerinin 5237 Sayılı T.C.K.nun 235. maddesinde öngörülen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceği ve 5235 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi uyarınca eylemi nitelendirme ve kanıtları değerlendirme görevinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilip görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

26.12.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5020 Sayılı Kanunun 12 ve 13 maddeleriyle; 3628 Sayılı Kanunun 17. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ve 18. maddesinin 1. fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkralarla "... resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından sanık olanlar hakkında, yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianame Cumhuriyet Başsavcılığınca Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile varsa diğer ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir. Hazine Avukatının yazılı başvuruda bulunması halinde Maliye Bakanlığı başvuru tarihinde müdahil sıfatını kazanır." şeklindeki hüküm, yine 19.1.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5283 Sayılı Kanunun 4/c maddesine göre de "sağlık hizmeti sunan personel ile ilgili açılmış ve açılacak davaların ( Sağlık Bakanlığı ) husumeti ile yürütüleceği" hükmü ve ayrıca 16.5.2006 tarihinde kabul edilen 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nun geçici 1. maddesiyle; SSK, Bağ-Kur ve TC Emekli Sandığı'nın; merkez ve taşra teşkilatlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri, her türlü mal varlığı ile alacakları, borçları, iştirakleri ve dosyaları ile birlikte, bu kurumların leh ve aleyhine açılmış davaların Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildiği ve bu sebeple anılan kuruluşların tüzel kişiliklerinin sona erdiğine dair yapılan düzenlemeler karşısında; C.M.K.nun 260/1 maddesi uyarınca kamu davasından haberdar edilmemiş olupta katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş olanların kanun yollarına başvurma haklarının bulunduğu gözetilerek sanıklar hakkındaki işbu davadan dolayı müdahil olma hak ve yetkisi bulunan Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığı'nın davadan haberdar edilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan esası incelenmeyen hükümün bu sebeplerden dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek C.M.U.K.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5.5.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13