İhalenin İptal Edilmesi

İhalenin İptal Edilmesi

İhalenin İptal Edilmesi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2009/5060

K. 2009/9246

T. 20.10.2009

• İHALENİN İPTAL EDİLMESİ (İl Sınırları Dahilinde Daha Önce Yapılan İşlere Göre Fiyatların Yüksek Olduğu Yönündeki Soyut İddiaya Dayalı Olarak İhalenin İptal Edilemeyeceği - İhalenin İptali Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına Dair Kamu İhale Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)

• PİYASA ARAŞTIRMASI (İdarece Piyasa Araştırması Yapılarak Rayiç Fiyatlara Uygun ve Doğru Hesaplandığı Kabul Edilen Yaklaşık Maliyetin Altında Verilen Teklif Bedellerinin de Aşırı Yüksek Olduğunun Kabulünün Mümkün Olmadığı)

• ŞİKAYET BAŞVURUSU (İhalenin İptali Üzerine Yapılan İtirazen Şikâyet Başvurusunun Uygun Bulunmadığına Dair Kamu İhale Kurulu Kararında Hukuka Uyarlık Görülmediği)

ÖZET : İdare Mahkemesi'nce, uyuşmazlık konusu ihalenin, ihale yetkilisince, il sınırları dahilinde daha önce ihalesi yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu gerekçesiyle onaylanmayarak iptal edildiği, ancak bu ihaleye emsal olabilecek daha önce ihalesi yapılan işlerin neler olduğunun ortaya konulmadığı, her ihalenin kendisine özgü koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin açık olduğu, diğer yandan, 10 adet isteklinin katılımı ile yapılan ihalede rekabetin oluşmadığından söz edilemeyeceği gibi idarece piyasa araştırması yapılarak rayiç fiyatlara uygun ve doğru hesaplandığı kabul edilen yaklaşık maliyetin altında verilen teklif bedellerinin de aşırı yüksek olduğunun kabulünün mümkün olmadığı, ayrıca, kamu ihale mevzuatında isteklinin teklifinin ekonomik açıdan uygun teklif olarak belirlenmesi ve ihalenin üzerinde bırakılması için, teklifinin yaklaşık maliyetten belirli bir oranda düşük olması gerektiğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığı, uyuşmazlıkta, açık ihale usulü ile yapılan ve 10 isteklinin katıldığı Şanlıurfa Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek ihale üzerine bırakılan davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, yaklaşık maliyetin hatalı olarak belirlendiğine dair herhangi bir iddia, bilgi ve belgenin de bulunmadığı hususları dikkate alındığında, il sınırları dahilinde daha önce yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu yönündeki soyut iddiaya dayalı olarak ihalenin iptal edilemeyeceği sonucuna varıldığından, ihalenin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına dair Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 14.05.2009 tarih ve E:2008/1461, K:2009/613 sayılı kararın; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 40. maddesinde ihale komisyonu kararının onaylanmamasına ilişkin herhangi bir iptal nedeninin öngörülmediği, bu hususun ihale yetkilisinin takdirinde olduğu, ihaleyi yapan idarece iptal gerekçesi olarak il sınırları dahilinde daha önce ihalesi yapılan işlere göre fiyatların yüksek olmasının gösterildiği, 12.08.2008 tarihinde yapılan ve 9 geçerli teklifin sunulduğu ihalede 2 teklif sahibinin aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde tekliflerinin geçersiz olarak değerlendirilmesini talep etmeleri sonucu kalan 7 geçerli tekliften 4'ünün yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, geri kalan 3 tekliften en düşüğünün tutarının yaklaşık maliyetin %95'ine yakın olduğunun tespit edildiği, bu hususların ihale yetkilisinin gerekçesi ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İhalede rekabetin sağlandığı, verilen teklifin yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal etmekteki takdir yetkisinin sınırsız olamayacağı, il sınırları içerisinde daha önce ihalesi yapılan işlere göre fiyatların yüksek görülmesinin sübjektif nitelikte bir değerlendirme olduğu, Şanlıurfa İli'nde yüksek vasıflı teknoloji gerektiren imalatların olduğu bir inşaatın şimdiye kadar gerçekleştirilmediği, idare tarafından örnek olarak gösterilmesi muhtemel inşaatların ise ilköğretim okulu ya da lise binası inşaatlarına ilişkin olabileceği, bu nedenle ihale hukuka uygun olarak yapıldığından davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Burcu Sinoplu'nun Düşüncesi: Temyize konu mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Elmas Mucukgil'in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, esası incelenip işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 12.08.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Şanlıurfa Merkez Hükümet Konağı ikmal İnşaatı” ihalesinin, ihale yetkilisince iptal edilmesi üzerine davacı şirketin şikâyet başvurusunun reddi sonucu yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına dair Kamu İhale Kurulu'nun 27.10.2008 tarih ve 2008/UY.III-4382 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesi'nce, uyuşmazlık konusu ihalenin, ihale yetkilisince, il sınırları dahilinde daha önce ihalesi yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu gerekçesiyle onaylanmayarak iptal edildiği, ancak bu ihaleye emsal olabilecek daha önce ihalesi yapılan işlerin neler olduğunun ortaya konulmadığı, her ihalenin kendisine özgü koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin açık olduğu, diğer yandan, 10 adet isteklinin katılımı ile yapılan ihalede rekabetin oluşmadığından söz edilemeyeceği gibi idarece piyasa araştırması yapılarak rayiç fiyatlara uygun ve doğru hesaplandığı kabul edilen yaklaşık maliyetin altında verilen teklif bedellerinin de aşırı yüksek olduğunun kabulünün mümkün olmadığı, ayrıca, kamu ihale mevzuatında isteklinin teklifinin ekonomik açıdan uygun teklif olarak belirlenmesi ve ihalenin üzerinde bırakılması için, teklifinin yaklaşık maliyetten belirli bir oranda düşük olması gerektiğine dair bir düzenlemenin de bulunmadığı, uyuşmazlıkta, açık ihale usulü ile yapılan ve 10 isteklinin katıldığı Şanlıurfa Merkez Hükümet Konağı İkmal İnşaatı ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek ihale üzerine bırakılan davacı şirketin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, yaklaşık maliyetin hatalı olarak belirlendiğine dair herhangi bir iddia, bilgi ve belgenin de bulunmadığı hususları dikkate alındığında, il sınırları dahilinde daha önce yapılan işlere göre fiyatların yüksek olduğu yönündeki soyut iddiaya dayalı olarak ihalenin iptal edilemeyeceği sonucuna varıldığından, ihalenin iptali üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına dair Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 12. İdare Mahkemesi'nce verilen 14.05.2009 tarih ve E:2008/1461, K:2009/613 sayılı kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 20.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13