İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi

İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi

İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/2206

K. 2002/4288

T. 17.4.2002

• İDARENİN İHALEYİ HAKSIZ OLARAK FESHETMESİ ( Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )

• GEÇİCİ TEMİNATIN İADESİ ( İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi-Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )

• SÖZLEŞME ( İhalenin İdare Tarafından Haksız Olarak Feshi-Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmadığından İdarenin Yükümlülüğünün Geçici Teminatın İadesi Olması )

ÖZET : 2886 s. İhale K. m. 53 gereğince, bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanması gerekir. Taraflar arasında sözleşme yapılmadığına ve idare de ihaleyi haksız şekilde feshettiğine göre, davalı idare geçici teminatı iade ile mükellef olup bunun dışında davacı her hangi bir hak talep edemez.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşuldu düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı tarafından yapılan benzin istasyonu satışına ilişkin ihalenin 200.750.000.000 TL. bedelle üzerinde kaldığı halde davalının sözleşme yapmaya davet etmeksizin ihaleyi feshedip teminatı gelir kaydettiğini, ihale konusu benzin istasyonun ihalenin feshi tarihindeki değerinin 200.750.000.000 TL. den fazla olduğunu bu kazançtan yoksun kaldığını ileri sürerek idare tarafından irat kaydedilen 1.500.000.000 TL. teminatın paraya çevrildiği 29.4.1999 tarihinden itibaren faiziyle, ayrıca şimdilik 1.000.000.000 TL. zararının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, birleşen dava ile de 32.475.000.000 TL. yoksun kaldığı kazancın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, ihalenin onaylandığının davacıya tebliğ edilmeden sehven davacının teminatının irat kaydedilip ihalenin iptal edildiğini ancak hatanın farkına varılarak ihalenin feshi kararının kaldırılıp davacıya gerekli tebligat yapıldığı halde davacı tarafından ihale bedeli yatırılıp sözleşme yapılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece irat kaydedilen 1.500.000.000 TL. teminat ile 32.975.000.000 TL. zararın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dosyada yer alan belge ve bilgilere göre, davacının 26.3.1999 tarihinde yapılan ihaleye katıldığı ve ihalenin 200.750.000.000 TL. üzerinden davacı uhdesinde kaldığı, davacıya sözleşme yapması için bir tebligat yapılmadan davalının haksız şekilde ihaleyi feshedip geçici teminatı irat kaydettiği anlaşılmaktadır. 2886 sayılı yasanın 53.maddesi gereğince bütün ihalelerin sözleşmeye bağlanacağı hükmü getirilmiştir. Taraflar arasında sözleşme yapılmadığına ve idare de ihaleyi haksız şekilde feshettiğine göre davalı idare geçici teminatı iade ile mükellef olup bunun dışında davacı her hangi bir hak talep edemez.Değinilen bu yön gözetilerek tazminata ilişkin isteğin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.4.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13