İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı

İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı

İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı

İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13425

K. 2012/21639

T. 20.6.2012

• İHALENİN FESHİ İSTEMİ ( Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği/Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )

• ŞİKAYET ( İhalenin Feshi İstemi Şikayet Niteliğinde Olup Medeni Usul Hukukunun Davaya İlişkin Kurallarının Burada Uygulanmayacağı - Hasmın Hiç Gösterilmemiş Olmasının Yada Yanlış Gösterilmesinin İhalenin Feshi Şikayetinin Reddini Gerektirmeyeceği )

• HASIM ( Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Eksikliğin Giderilmesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği - İhalenin Feshi )

• KESİN SÜRE ( İhalenin Feshi - Hasım Gösterilmeden Açılan Davada Şikayetçiye Hasım Göstermesi İçin Bir Haftalık Kesin Süre Verilmesi Gerektiği )

6100/m.124,119

2004/m.134

ÖZET : İhalenin feshi istemi, şikayet niteliğinde olup Medeni Usul Hukuku'nun davaya ilişkin kuralları burada uygulanmaz. Bu nedenle, hasmın hiç gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmesi ihalenin feshi şikayetinin reddini gerektirmez. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ilamının taraflarına tebligat yapılmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak yargılamanın sonuçlandırılması gerekir. Hasım gösterilmeden açılan davada, şikayetçiye eksikliğin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilmesi gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mehmet Turan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçinin ihalenin feshi talebi üzerine, mahkemece, HMK'nun 124. maddesi uyarınca dava dilekçesinde hasım gösterilmeden davanın açıldığı gerekçesi ile dava dilekçesinin reddine karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 134. maddesine dayanarak yapılan ihalenin feshi istemi, şikayet niteliğinde olup Medeni Usul Hukuku'nun davaya ilişkin kuralları burada uygulanmaz. Bu nedenle, hasmın hiç gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmesi ihalenin feshi şikayetinin reddini gerektirmez. Mahkemece ortaklığın satış suretiyle giderilmesi ilamının taraflarına tebligat yapılmak suretiyle taraf teşkili sağlanarak yargılamanın sonuçlandırılması gerekirken yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Öte yandan, 6100 Sayılı HMK'nun 119. maddesine göre; "dava dilekçesinde davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, açık bir şekilde talep sonucu ve davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasının eksik olması halinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır".

Yukarıdaki yasa maddesi uyarınca hasım gösterilmeden açılan davada, şikayetçiye bu eksikliğin giderilmesi için bir haftalık kesin süre verilmesi gerekirken, mahkemece, dava dilekçesinin reddine karar verilmesi de isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13