İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı

İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı

İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2008/2058

K. 2010/231

T. 15.1.2010

• İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLANMA KARARI ( Verilebilmesi Yasanın 17. Md.sinde Belirtilen Fiil veya Davranışlarda Bulunmak İle Üzerine İhale Yapıldığı Halde Mücbir Sebep Halleri Dışında Usulüne Göre Sözleşme Yapmamak Eylemleri İle Sınırlandırıldığı )

• MÜCBİR SEBEP ( İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Kararı Verilebilmesi Yasanın 17. Md.sinde Belirtilen Fiil veya Davranışlarda Bulunmak İle Üzerine İhale Yapıldığı Halde Mücbir Sebep Halleri Dışında Usulüne Göre Sözleşme Yapmamak Eylemleri İle Sınırlandırıldığı )

• SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU ( İhaleye Katıldığı Tarihte SSK Prim Borcu Olması Nedeniyle Kendisiyle Sözleşme Yapılmayan İhale Üzerine Kalan Kişinin İhale Dışı Bırakılması Mümkün Olup Anılan Kanunun 58. Md. Uyarınca İhalelerden Yasaklama Kararı Verilemeyeceği )

ÖZET : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. maddesinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi, Yasanın 17. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ile üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmamak eylemleri ile sınırlandırıldığı, Yasanın 10. maddesinde ise 10 bent halinde hangi durumlarda isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiş, ( c ) bendinde de Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmak bunlar arasında sayıldığı, bu itibarla, ihaleye katıldığı tarihte SSK prim borcu olması nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmayan ihale üzerine kalan kişinin ihale dışı bırakılması mümkün olup, anılan Kanunun 58. maddesi uyarınca ihalelerden yasaklama kararı verilmesine yasal olanak bulunmadığından, davacı şirketin ihalenin yapıldığı tarihte SSK prim borcu bulunduğu gerekçesiyle Yasa'nın 58. maddesine dayanılarak bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde yasaya uyarlık görülmediği gerekçeyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarih ve E:2007/834, K:2007/1420 sayılı kararının; ihale tarihi itibariyle SSK prim borcu olduğu tespit edilen davacı şirket hakkında tesis edilen işlemin kanun ve usule uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkiminin Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısının Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü tarafından 27.10.2006 tarihinde yapılan mal alımı ihalesine katılan ve ihale üzerinde kalan davacı şirketin, taahhütnamesine aykırı olarak ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun tespit edildiğinden bahisle 4734 sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 08.01.2007 tarih ve 26397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 58. maddesinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilmesi, Yasanın 17. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak ile üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmamak eylemleri ile sınırlandırıldığı, Yasanın 10. maddesinde ise 10 bent halinde hangi durumlarda isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmiş, ( c ) bendinde de Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmak bunlar arasında sayıldığı, bu itibarla, ihaleye katıldığı tarihte SSK prim borcu olması nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmayan ihale üzerine kalan kişinin ihale dışı bırakılması mümkün olup, anılan Kanunun 58. maddesi uyarınca ihalelerden yasaklama kararı verilmesine yasal olanak bulunmadığından, davacı şirketin ihalenin yapıldığı tarihte SSK prim borcu bulunduğu gerekçesiyle Yasa'nın 58. maddesine dayanılarak bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde yasaya uyarlık görülmediği gerekçeyle işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idarelerce temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 30.11.2007 tarih ve E.2007/834, K:2007/1420 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1. Fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 15.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13