İhale Komisyonunda Yer Alacak Olan Uzmanların Niteliği

İhale Komisyonunda Yer Alacak Olan Uzmanların Niteliği

İhale Komisyonunda Yer Alacak Olan Uzmanların Niteliği

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2007/2992

K. 2009/9248

T. 21.10.2009

• KALP AKCİĞER POMPASI CİHAZI ALIMINA İLİŞKİN İHALE ( Davacının İhaleye Konu Ürününün Gerekli Şartları Taşımadığı - Kamu İhale Kurumu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )

• İHALE BAŞVURUSUNUN UYGUN BULUNMAMASI ( Davacının İhaleye Konu Ürününün Gerekli Şartları Taşımadığı - Kamu İhale Kurumu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )

• İHALEDE GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLER ( İhale Komisyonunda Yer Alacak Olan Uzmanların Niteliğine İlişkin Açıklama Yapılmadığı - Şef Ünvanlı Olarak İhale Komisyonunda Yer Alan Kişinin de İşin Uzmanı Olduğu/Şikayetin Reddedileceği )

• KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının İhaleye Konu Ürününün Gerekli Şartları Taşımadığı - Kamu İhale Kurumu Kararının Hukuka Uygun Olduğu )

ÖZET :Dava, üniversite rektörlüğünce Açık İhale Usulü ile yapılan “Kalp Akciğer Pompası Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine verilen Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmıştır. Davacının cihazının şartnameye uygun olmadığı belirlenmiştir. Davacı şirket tarafından ihale komisyonunda işin uzmanı olmayan şefin görevlendirilmesi nedeniyle komisyonun tek uzmanlı olarak karar aldığının iddia edildiği, ancak ihale komisyonunda yer alacak olan ihale konusu işin uzmanlarının niteliğine ve unvana ilişkin olarak bir açıklamanın yapılmamış olması, şef unvanlı olarak ihale komisyonunda yer alan kişinin hastanenin makine, teçhizat ihalelerinin hazırlanması takibi ve sonuçlandırılmasında uzun yıllardır görevli bulunması nedeniyle ihale konusu işin uzmanı olduğu kanaatine varıldığından davacı şirketin bu iddiasının yerinde görülmediğine, davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

İstemin Özeti :Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 09.11.2006 tarih ve E:2006/719, K:2006/3384 sayılı kararının; 4734 sayılı Kanun'un 6. maddesinde ihale komisyonunda yer alacak iki kişinin ihale konusu işin uzmanı olması gerektiğinin düzenlendiği, uyuşmazlık konusu ihalenin komisyonunda ise hastanenin makine teçhizat ihalelerinin hazırlanması takibi ve sonuçlandırılmasında görevli olan bir şefin bulunduğu, anılan kişinin Kanun hükmünde yer alan ihale konusu işin uzmanı niteliğine sahip olmadığı, komisyonda teknik bilgiye sahip bir makine mühendisinin bulunması gerektiği, ihaleye ısı modülüne sahip olan bir cihazın teklif edilmesi gerektiği, sonradan farklı nitelikte cihazların kabul edilerek rekabet ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği, Kamu İhale Kurumu tarafından alınan teknik görüşün eksik olduğu, anılan görüşte dahili ve harici ısı modül uygulamasının sonuçlarına ve farklarına değinilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Zühal Aysun Sunay'ın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mürteza Güler'in Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile bozma kararına uyularak verilen temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nce 11.08.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kalp Akciğer Pompası Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak davacı tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine verilen 26.12.2005 tarih ve 2005/UM.Z-2416 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce, dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihale üzerinde bırakılan Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklif ettiği cihaza ait Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinde 1.10.3 üncü maddeye ilişkin olarak; “Kan kardioplejisi için basınç, haricen ısı, toplam verilme süresi, karışım miktarı değerleri modül üzerinden izlenebilmektedir. Uygundur.” ifadesinin yer aldığı, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında; 22.09.2005 tarih ve 2687 sayılı yazı ile şirket tarafından özetle; katalogun incelenmesi sonucunda ısının gösterildiğine dair bir bilgiye rastlanılmadığı, ancak verilen teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinde “Kan Kardioplejisi için basınç, haricen ısı, toplam verilme süresi karışım miktarı değerleri modül üzerinden izlenebilmektedir. Uygundur.” denildiğinden, haricen ısı terimiyle neyin kastedildiği, kardiopleji ısısının mevcut gösterge monitöründe bulunup bulunmadığı konusuna açıklık getirilmesinin istenildiği, bunun üzerine anılan şirket tarafından idareye gönderilen 23.09.2005 tarihli yazıda özetle; haricen ısı teriminin kan kardioplejisi için ısı değerinin, gösterge monitörü içerisinde yer alan ( kullanıcının isteğine bağlı olarak ) kardiopleji modülünün hemen üstüne veya altına monte edilebilen 4 kanallı ısı modülünün herhangi bir ısı kanalının kastedildiği, kan kardiopleji modülü ve 4 kanallı ısı modülünün aynı gösterge monitörü içerisinde olduğu, kardiopleji ısısının mevcut gösterge monitöründe bulunduğu, dolayısıyla teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 1.10.3 üncü maddesine uyduğunun belirtildiği, ihale komisyonunun 17.10.2005 tarihli kararında; Aktıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile GST Medikal Sağlık Ürünleri ve Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tekliflerinin teknik şartnameye uygun olduğu, Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden ise teknik şartnamenin 1.10.3 ve 1.2.2’nci maddelerine açıklık getirilmesinin istenildiği, anılan firmanın 1.10.3’üncü maddeye ilişkin olarak verdiği yazılı açıklamanın yeterli görüldüğü, ayrıca görevlendirilen personel ile birlikte Komisyonun cihazın demonstrasyonu çalışmalarını izlediği ve düzenlenen raporda da görüldüğü üzere cihazın şartname koşullarına uygun olduğunun anlaşılması üzerine, ihalenin Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ihalesine karar verildiğinin açıklandığı, söz konusu işleme karşı davalı idareye yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, şikayete konu cihazın teknik şartnamenin 1.10.3 üncü maddesine uygun olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan 12.12.2005 tarih ve 11815 sayılı yazı ile teknik görüş istenildiği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından alınan teknik görüşte özetle; yapılan incelemeler sonucunda; “Haricen ısı” terimiyle ısı modülünün isteğe bağlı olarak dışarıdan monte edilebildiği, bu bağlamda cihaz üzerinde dahili bir ısı modülünün bulunmadığının anlaşıldığı, ısı modülünün dahili veya harici olmasının ( modüler ) ilgili kurumun takdirine bağlı olduğu, eğer modüler sistem tercih ediliyorsa, bunu firmanın bedel almaksızın şartnamenin 1.10.3 üncü maddesi gereğince karşılaması gerektiğinin belirtilmesi üzerine, davacı şirketin başvurusunun uygun bulunmadığının anlaşıldığı, davacı şirket tarafından ihale komisyonunda işin uzmanı olmayan şefin görevlendirilmesi nedeniyle komisyonun tek uzmanlı olarak karar aldığının iddia edildiği, ancak 4734 sayılı Kanun'un 6. maddesinde, ihale komisyonunda yer alacak olan ihale konusu işin uzmanlarının niteliğine ve unvana ilişkin olarak bir açıklamanın yapılmamış olması, şef unvanlı olarak ihale komisyonunda yer alan kişinin hastanenin makine, teçhizat ihalelerinin hazırlanması takibi ve sonuçlandırılmasında uzun yıllardır görevli bulunması nedeniyle ihale konusu işin uzmanı olduğu kanaatine varıldığından davacı şirketin bu iddiasının yerinde görülmediği, davalı idare tarafından yapılan incelemeler ve Ankara Üniversitesi'nden alınan görüşlerin bir arada değerlendirilmesinden, ihale üzerinde kalan şirket tarafından teklif edilen Stöckert Sili cihazının teknik şartnamenin 1.10.3 maddesinin aradığı şartları taşıdığı, söz konusu cihazda modüler sistemin tercih edilmesi halinde de şirket tarafından bedel alınmaksızın karşılanması gerektiği görüldüğünden davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 09.11.2006 tarih ve E:2006/719, K:2006/3384 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.10.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13