İdari Davalarda Karar Düzeltme – Adli Tatil

İdari Davalarda Karar Düzeltme – Adli Tatil

İdari Davalarda Karar Düzeltme - Adli Tatil

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

E. 2006/3528

K. 2008/1889

T. 6.11.2008

• DANIŞTAY DAİRELERİNİN ÇALIŞMAYA ARA VERMESİ ( Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Çalışmaya Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )

• YASA'DA YAZILI SÜRELERİN BİTMESİ ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMANINA RASTLAMASI ( Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )

• ÇALIŞMAYA ARA VERME ( Danıştay Dairelerinin Çalışmaya Ara Vermesi - Yasa'da Yazılı Sürelerin Bitmesi Ara Verme Zamanına Rastlarsa Bu Sürelerin Ara Vermenin Sona Erdiği Günü İzleyen Tarihten İtibaren Yedi Gün Uzamış Sayılacağı )

• İDARİ DAVALARDA KARARIN DÜZELTİLMESİ ( İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Temyiz Üzerine Verdiği Kararlar Hakkında Bir Defaya Özgü Olmak Üzere Kararın Tebliğ Tarihini İzleyen Onbeş Gün İçinde Taraflarca İstenebileceği )

 

ÖZET : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun temyiz üzerine verdiği kararlar hakkında, bir defaya özgü olmak üzere, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtilmiş; Yasa'da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu sürelerin, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılması gerekir.

İsteminin Özeti : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca verilen ve Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 26.4.2006 günlü, E:2005/9060, K;2006/1970 sayılı kararının onanmasına ilişkin bulunan 13.7.2006 günlü, E:2006/1049, K;2006/781 sayılı karara karşı, davacı kararın düzeltilmesi isteminde bulunmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 14, maddesi uyarınca Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 54. maddesinin 1. fıkrasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun temyiz üzerine verdiği kararlar hakkında, bir defaya özgü olmak üzere, kararın tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtilmiş; aynı Yasa'nın 8. maddesinin 3. fıkrasında da, bu Yasa'da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa, bu sürelerin, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılması esası benimsenmiştir.

2575 sayılı Danıştay Yasası'nın 86. maddesinin, 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Yasa'yla değişik 1. fıkrasında ise, Danıştay dairelerinin her sene Ağustos'un birinden Eylül'ün beşine kadar çalışmaya ara vermesi öngörülmüş; böylece ara vermenin son günü Eylül'ün dördü olarak belirlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun düzeltilmesi istenilen kararının 11.8.2006 günü davacı vekiline tebliğ edildiği, onbeş günlük kararın düzeltilmesi süresinin bitiminin çalışmaya ara verme zamanına rastladığı, bu nedenle sürenin, ara vermenin sona erdiği günü, yani Eylül'ün dördünü izleyen tarihten itibaren 11.9.2006 pazartesi günü çalışma saati bitimine kadar uzadığı; ancak davacının bu süre geçtikten sonra, 12,9.2006 gününde kayda geçen dilekçeyle karar düzeltme isteminde bulunduğu anlaşılmaktadır.

SONUÇ : Bu durumda, Yasa'da öngörülen süre geçirildikten sonra yapılan karar düzeltme başvurusunun incelenmesi olanağı bulunmadığından, davacının isteminin süre aşımı nedeniyle reddine, 06.11.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

2575 sayılı Danıştay Yasası'nın 86. maddesinin 1. fıkrası çalışmaya ara verme süresinin kısaltılması amacıyla yeniden düzenlenerek, Danıştay dairelerinin her sene Ağustos ayının birinden Eylül'ün beşine kadar çalışmaya ara vermeleri öngörülmüştür. Bu kuralda çalışmaya ara verme süresi, bu sürenin başladığı ve sona erdiği gün açıkça gösterilerek belirlenmiştir. Yani çalışmaya ara vermenin "...Eylül'ün beşine kadar..." süreceği ifade edilerek, Eylül'ün beşi çalışmaya ara vermenin sona erdiği gün olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla Danıştay dairelerinin Eylül'ün altısında çalışmaya başlayacakları hususunda duraksama bulunmamaktadır. Nitekim sözü edilen düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana uygulamanın da bu doğrultuda olduğu bilinen gerçektir.

Belirtilen durum karşısında davacının Yasa'da öngörülen süre içinde karar düzeltme isteminde bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, istemin esası hakkında karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13