loader image
Yargı Kararları

İdare Mahkemesi Kararlarının 30 gün İçinde Uygulanmaması

İdare Mahkemesi Kararlarının 30 gün İçinde Uygulanmaması

İdare Mahkemesi Kararlarının 30 gün İçinde Uygulanmaması

İdare Mahkemesi Kararlarının 30 gün İçinde Uygulanmaması

MAHKEMESİ : Mersin 1. Sulh Ceza Mahkemesi TARİHİ : 07/07/2011 NUMARASI : 2011/341 Esas, 2011/639 Karar SUÇ : Görevi kötüye kullanma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Mersin Pazarcılar Esnaf Odası başkan ve yönetim kurulu üyesi olan sanıkların ,  katılanın Pazarcılar Esnaf odasına kaydolma talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemi ile açtığı dava neticesinde Mersin 1. İdare Mahkemesi tarafından 23/09/2010 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, bu kararın Pazarcılar Esnaf Odası vekiline 19/10/2010 tarihinde tebliğ edildiği halde İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesindeki “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez hükmüne göre söz konusu kararların uygulanması için kesinleşmesi gerekmediği dikkate alınmak suretiyle, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde anılan karar uyarınca katılanın oda kaydının yapılması yönündeki işlemi yerine getirmeleri gerekirken bu işlemi yapmamak suretiyle katılanın mağduriyetine yol açan sanıklar açısından ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümler 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz