İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmeleri Gerekmez

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

İcra Mahkemesi Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmeleri Gerekmez

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ 2014/21**9 2015/9*6 19.1.2**5

İCRA MAHKEMESİ KARARLARI ( İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - Şikayet )

İLAMLARIN İCRASI ( İcra Mahkemelerinin Kararlarının İnfazı İçin Kesinleşmesinin Gerekmediği - İcra Mahkemesince Verilen Hacizlerin Fekkine Dair Kararın İcra Müdürlüğünce Yerine Getirilmesine Dair Şikayetin Reddi Gereği )

2004/m. 30

ÖZET : İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri gerekmez.

DAVA :

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR :

Alacaklı vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; borçlu Kartal Belediyesi aleyhine başlattıkları takipte borçlu tarafından yapılan haczedilmezlik şikayeti üzerine İstanbul 7. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2013/326-343 Esas-Karar sayılı 19.4.2013 tarihli kararı ile dosyadaki hacizlerin fekkine karar verildiğini, kararı temyiz etmeleri üzerine Yargıtay'da inceleme devam ederken yani karar henüz kesinleşmeden borçlunun talebi üzerine icra dosyasındaki tüm hacizlerin Müdürlükçe kaldırıldığını, işlemin düzeltilmesine dair taleplerinin İcra Müdürlüğü'nce 20.2.2014 tarihinde reddedildiğini Müdürlüğün 20.2.2014 tarihli kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

İcra Mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşmeleri gerekmez. İcra Mahkemesi'nce icra dosyasındaki hacizlerin fekkine karar verilmiş, İcra Müdürlüğü'nce de karar gereği borçlu vekilinin talebi üzerine yerine getirilmiştir. İcra Müdürlüğü'nün bu işlemi yasal olup dolayısıyla alacaklı vekilinin aksine talebinin reddine dair karar da yerindedir. Sonuç olarak mahkemece alacaklı şikayetinin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile İcra Müdürlüğü'nün 20.2.2014 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ :

 Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK'nun 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. ( HMK m. 297/ç ) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 19.1.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13