HMUK 119/2 Gereği Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı

HMUK 119/2 Gereği Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı

HMUK 119/2 Gereği Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı

HMUK 119/2 Gereği Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı

TC

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E.2012/13092

K.2012/10414

T.1.10.2012

• ELATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL ( Dava Dilekçesinde Eksiklik Olması - Hakim Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği/Bu Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Dava Açılmamış Sayılacağı )

• DİLEKÇEDE EKSİKLİK OLMASI ( Hakim Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği/Bu Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Davanın Açılmamış Sayılacağı - Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil )

• KESİN SÜRE ( Elatmanın Önlenmesi ve Ecrimisil - Dava Dilekçesinde Eksiklik Olması Nedeniyle Hakim Davacıya Eksikliği Tamamlaması İçin Bir Haftalık Kesin Süre Vereceği/Bu Süre İçinde Eksikliğin Tamamlanmaması Halinde Dava Açılmamış Sayılacağı )

6100/m.119/2

ÖZET : Dava, el atmanın önlenmesi, ecrimisil ve taşınmazdaki bina ve ambarın tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesi isteklerine ilişkindir. Dava dilekçesinin 6100 Sayılı HMK'nun 119/1-g maddesi gereğince belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle aynı yasanın 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de; 6100 Sayılı HMK'nun 119. maddesinin 2. fıkrasında“ Birinci fıkranın ( a ), ( d ), ( e ), ( f ) ve ( g ) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, Hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.” hükmü düzenlendiğinden anılan maddenin yanlış yorumlanarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması isabetsizdir.

DAVA : Yanlar arasında görülen el atmanın önlenmesi, ecrimisil ve 241 ada 13 parsel sayılı taşınmazdaki bina ve ambarın tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesi davası sonunda, yerel mahkemece davanın, HMK'nun 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına ilişkin olarak verilen karar davacı vekilince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Selda Özer'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, el atmanın önlenmesi, ecrimisil ve 241 ada 13 parsel sayılı taşınmazdaki bina ve ambarın tapunun beyanlar hanesinde gösterilmesi isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, dava dilekçesinin 6100 Sayılı HMK'nun 119/1-g maddesi gereğince belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle aynı yasanın 119/2 maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de; 6100 Sayılı HMK'nun 119. maddesinin 2. fıkrasında“ Birinci fıkranın ( a ), ( d ), ( e ), ( f ) ve ( g ) bentleri dışında kalan hususların eksik olması halinde, Hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır.” hükmü düzenlendiğinden anılan maddenin yanlış yorumlanarak davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olması isabetsizdir.

Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Davacının temyiz itirazları yerindedir.

SONUÇ : Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü ( 6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 sayılı HUMK.'nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13