Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın KYODK Verilemez

İtirazen Şikayet Başvurusundaki Şekil Eksikliğinin İlan Zorunluluğu

Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın KYODK Verilemez

  • Hiçbir Araştırma Yapılmaksızın KYODK Verilemez

  • Kanun Yararına Bozma Talebi

  • Resmi belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğine dair  iddia üzerine hiçbir araştırma yapılmaksızın şikayet dilekçesi akabinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi-

  • Müşteki ve şüpheli beyanlarının alınması, tüm defter ve belgelerin getirtilerek bilirkişi incelemesinin yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediği hakkında.

 5. Ceza Dairesi'nin 4.12.2017 Günlü Kararı 

Resmi belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmak suçlarından şüpheliler ..., ..., ..., ... ve ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonunda ... Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 31/03/2016 tarihli ve 2016/14001 soruşturma, 2016/7580 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın reddine ilişkin mercii ... 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 11/08/2016 tarihli ve 2016/1736 değişik iş sayılı kararının;

5271 sayılı Kanunun 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanunun 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi halde ise anılan Kanunun 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanunun kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanunun 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında, somut olayda müştekiler vekilinin şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, zimmet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlediklerine yönelik iddiaları üzerine hiçbir araştırma yapılmaksızın şikayet dilekçesi akabinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, müşteki ve şüpheli beyanlarının alınması, kooperatife ilişkin tüm defter ve belgelerin getirtilerek bilirkişi incelemesinin yaptırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu ... Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 08/03/2017 gün ve 94660652-105-34-122-2017-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile ... 1. Sulh Ceza Hakimliğince verilen 11/08/2016 tarihli ve 2016/1736 Değişik İş sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 04/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13