Hastane Temizlik Hizmeti İhalesi

Hastane Temizlik Hizmeti İhalesi

Hastane Temizlik Hizmeti İhalesi

T.C.
DANIŞTAY
13. DAİRE
E. 2006/1168
K. 2006/4189
T. 3.11.2006
• HASTANE TEMİZLİK HİZMETİ ( Benzer İşi "Hastane Temizlik Hizmetleri" İle Sınırlandıran İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Uzmanlık Gerektiren Hizmetler İçerdiği/Bina Temizlik Hizmetlerinden Farklılık Gösterdiği )
• İHALE ( Benzer İşi "Hastane Temizlik Hizmetleri" İle Sınırlandıran İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Bina Temizlik Hizmetlerinden Farklılık Gösterdiği/Uzmanlık Gerektiren Hizmetler İçerdiği )
• ŞARTNAMEDE HASTANE TEMİZLİK HİZMETİNİN BENZER İŞ OLARAK BELİRTİLMESİ ( İdare İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı - Uzmanlık Gerektiren Hizmetler İçerdiği/Bina Temizlik Hizmetlerinden Farklılık Gösterdiği )
ÖZET : Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nce 28.02.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2005 yılı 1000 kişi ile Malzemeli İbn-i Sina Hastanesi Yönetim Blokları, Morfoloji, İntaniye Binaları, Cebeci Hastanesi, Kalp Merkezi Dahil Tüm Binalar Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi İhalesinde İdarî Şartname'de benzer iş olarak "hastane temizlik hizmetleri" ibaresine yer verildiği, davacı şirketin başvurusuna ilişkin ihale dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerinden birinin Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ilgili olması ve Şartnamede benzer iş olarak belirtilen "Hastane Genel Temizlik Hizmetleri" kapsamında olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı, diğer belgenin ise bedel yönünden yetersiz olması nedeniyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu ihale Kurumu'na yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun da Kurulun 15.03.2005 tarih ve 2005/UH.Z-528 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Hastane temizlik hizmetinin; ameliyathane, yoğun bakım, yeni doğan gibi hijyenin üst derecede sağlanması gereken üniteler bulunması ve tıbbi atık toplama ve bunları depolama gibi apayrı uzmanlık gerektiren hizmetler içermesi nedeniyle,bina temizlik hizmetlerinden nitelik, büyüklük, teçzihat, ekipman, malî güç, uzmanlık ve personel organizasyonu açısından farklılık gösterdiği açık olduğundan, benzer işi "hastane temizlik hizmetleri" ile sınırlandıran davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle, davacının itirazen şikâyetinin Kamu İhale Kurulunca reddedilmesine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi gerekir.
İstemin Özeti : Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2005 tarih ve E:2005/589, K:2005/2020 sayılı kararının; idarece yapılan "benzer iş" belirlemesinin 4734 sayılı Yasaya aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığından, davacının itirazen şikâyetinin reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Erkan DEMİRTAŞ'ın Düşüncesi : Hastane temizlik hizmetinin; ameliyathane, yoğun bakım, yeni doğan gibi hijyenin üst derecede sağlanması gereken üniteler bulunması ve tıbbi atık toplama ve bunları depolama gibi apayrı uzmanlık gerektiren hizmetler içermesi nedeniyle,bina temizlik hizmetlerinden nitelik, büyüklük, teczihat, ekipman, malî güç, uzmanlık ve personel organizasyonu açısından farklılık gösterdiği açıktır.
Açıklanan nedenle,benzer işi "hastane temizlik hizmetleri" ile sınırlandıran davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından, davacının itirazen şikâyetinin Kamu İhale Kurulunca reddedilmesine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Gülen AYDINOĞLU'nun Düşüncesi : Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikayetin reddine ilişkin işlemi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinin muhtelif bölümlerinin genel temizlik hizmetleri satın alma ihalesinin iptali istemiyle açılan davada, işlemin iptaline ilişkin idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Bakılan davada;
Davacı kurumun, iş deneyim belgesinin "Hastane temizlik hizmetlerine" ilişkin bulunmadığı, Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğü ile ilgili olduğu, hastane temizlik hizmetlerinin niteliği gereği, diğer temizlik hizmetlerinden büyük farklılıklar gösterdiği, bu bakımdan hastane temizliğine ilişkin kriterlerin esas alınması suretiyle şartnamede "benzer işin" hastane temizlik hizmeti olarak sınırlandırıldığı görüldüğünden dava konusu ihale işleminde ve davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde isabetsizlik bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
KARAR : Dava, Kamu İhale Kurulunun 15.03.2005 tarih ve 2005/UH.Z-528 sayılı itirazen şikâyetin reddine ilişkin kararı ile 2005 yılı 1000 Kişi ile Malzemeli Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi-Morfoloji ( Dekanlık ) Yönetim Blokları-İntaniye Binaları, Cebeci Hastanesi, Kalp Merkezi Dahil Tüm Binalar Genel Temizlik Hizmetleri Satın Alma İhalesinin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; ihalelerde isteklilerin ekonomik ve malî yeterliklerinin saptanması bakımından istenilecek iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş ya da benzer işe ilişkin olabileceği, dava konusu ihaleye ilişkin Şartnamenin 7/4. maddesinde "hastane temizlik hizmetleri"nin benzer iş olarak kabul edileceğinin belirtildiği ve bunun ihale konusu iş ile aynı nitelikte deneyime işaret ettiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki benzer iş tanımına uygun bir belirleme yapılmadığı, ihale bedelinin yüksekliği ve işin niteliği dikkate alındığında söz konusu yeterlik kriterinin ihalede geçerli olması gereken temel ilkelerden olan rekabeti kısıtlayıcı sonuç doğurduğu, nitekim 5 isteklinin teklif verdiği ihalede 7.785.000.000.000 lira teklif veren davacı şirketin de değerlendirme dışı kalması sonucu teklif veren 3 firmanın değerlendirmeye alındığı ve ihaleyi 8.338.706.240.000 lira teklif veren şirketin kazandığı, diğer yandan davalı Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce hastane temizlik hizmetlerinin özel niteliği gereği benzer iş tanımında esneklik gösterilmediği ileri sürülmekte ise de, bu özelliğin Şartnamenin teknik kısmında öngörülen ve davacı şirket tarafından da yerine getirilmesi taahhüt edilen koşullarla işin yapılması sürecinde dikkate alınacağının açık olduğu, bu durumda, ihaleye ilişkin Şartnamede ihale konusu işle aynı nitelikte işi benzer iş olarak tanımlayan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nce, davacı şirketin Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği bedel yönünden de yeterli olan işle ilgili iş deneyim belgesi geçersiz kabul edilerek ve sonucunda değerlendirme dışı bırakılarak yapılan ihalede ve bu ihale ile ilgili davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin 15.03.2005 tarih ve 2005/UH.Z-528 sayılı Kamu ihale Kurulu kararında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idareler tarafından temyiz edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel İlkeler" başlıklı 5. maddesinde, idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu belirtilmiş, aynı Kanunun 10. maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için istenilecek bilgi ve belgeler arasında b/2 bendinde, isteklinin ihale konusu veya benzer işlerde mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70'i oranında gerçekleştirdiği veya %50'si oranında denetlediği veyahut gözettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler sayılmıştır.
Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 3. maddesinde, Benzer İş; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler, İş Deneyim Belgesi ise; isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetim belgesi şeklinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğin "yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler" başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasında; "İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır", 42/5. maddesinde "İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir." kuralları getirilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nce 28.02.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2005 yılı 1000 kişi ile Malzemeli İbn-i Sina Hastanesi Yönetim Blokları, Morfoloji, İntaniye Binaları, Cebeci Hastanesi, Kalp Merkezi Dahil Tüm Binalar Genel Temizlik Hizmet Alımı İşi İhalesinde İdarî Şartname'de benzer iş olarak "hastane temizlik hizmetleri" ibaresine yer verildiği, davacı şirketin başvurusuna ilişkin ihale dosyasında sunduğu iş deneyim belgelerinden birinin Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ilgili olması ve Şartnamede benzer iş olarak belirtilen "Hastane Genel Temizlik Hizmetleri" kapsamında olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı, diğer belgenin ise bedel yönünden yetersiz olması nedeniyle davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Kamu ihale Kurumu'na yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun da Kurulun 15.03.2005 tarih ve 2005/UH.Z-528 sayılı kararıyla reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Hastane temizlik hizmetinin; ameliyathane, yoğun bakım, yeni doğan gibi hijyenin üst derecede sağlanması gereken üniteler bulunması ve tıbbi atık toplama ve bunları depolama gibi apayrı uzmanlık gerektiren hizmetler içermesi nedeniyle,bina temizlik hizmetlerinden nitelik, büyüklük, teçzihat, ekipman, malî güç, uzmanlık ve personel organizasyonu açısından farklılık gösterdiği açık olduğundan, benzer işi "hastane temizlik hizmetleri" ile sınırlandıran davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle, davacının itirazen şikâyetinin Kamu İhale Kurulunca reddedilmesine ilişkin işleme karşı açılan davanın reddi gerekirken dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyiz isteminin kabulüne, Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2005 tarih ve E:2005/589, K:2005/2020 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 03.11.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13