Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 76)

29 Aralık 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27447
TEBLİĞ
Gümrük Müsteşarlığından: MADDE 1 - (1) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş olup, bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500, 584 ve 588 inci maddelerinde yer alan tutarlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. a)  4458 sayılı Gümrük Kanununun 241′inci maddesinin l’inci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası    61.-TL olarak uygulanır. b) 2009/15481 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar” in 122 nci maddesinin 1 inci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için                                                                         5,11 .-TL. (diğer işlemler için                                                                                                                              12,26.-TL.) (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 12,26.-TL. (diğer işlemler için                                                                                                                             (19,41.-TL.) c) Gümrük Yönetmeliğinin; 1) 500′üncü maddesinin l’inci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen tutar                                                                                                             102.000.-TL. (b) bendinde belirtilen tutar                                                                                                             511.000.-TL. (e) bendinde belirtilen tutar                                                                                                             511.000.-TL. 2) 584′üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası                                                                               61.-TL. 3) 588′inci maddesi uyarınca, ikinci tahlil gerektiren her bir örnek için alınacak tahlil ücreti                 511.-TL. olarak uygulanır. MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13