Genel Nakti Ve Gayri Nakti Kredi Sözleşmesi

Genel Nakti Ve Gayri Nakti Kredi Sözleşmesi

Genel Nakti Ve Gayri Nakti Kredi Sözleşmesi

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/5837

K. 2010/8926

T. 14.7.2010

• GENEL NAKDİ VE GAYRİ NAKDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ ( Asıl Borçlu İle Davacı Banka Arasında Yapılmış Olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Bu Sözleşme Gereğince Asıl Borçlu Tarafından Ödemelerin Yapılması Gereken Tarihe Kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Bekletici Mesele Yapılacağı )

• FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMESİ ( Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesi - Asıl Borçlu Tarafından Ödemelerin Yapılması Gereken Tarihe Kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Bekletici Mesele Yapılacağı )

• BEKLETİCİ MESELE ( Asıl Borçlu İle Davacı Banka Arasında Yapılmış Olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Hükümleri Gözetilerek Bu Sözleşme Gereğince Asıl Borçlu Tarafından Ödemelerin Yapılması Gereken Tarihe Kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Bekletici Mesele Yapılacağı )

ÖZET : Dava, Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesini kefil olarak imzalayan davalı hakkında başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir. Dosya içeriği, hükmüne uyulan Dairemiz bozma kararı gözetilerek asıl borçlu ile davacı banka arasında yapılmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hükümleri gözetilerek bu sözleşme gereğince asıl borçlu tarafından ödemelerin yapılması gereken tarihe kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin bekletici mesele yapılması bu sözleşmede gösterilen şekilde borcun ödenmesinin veya ödenmemesinin davalı kefili de etkileyeceği gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı

nedenlerden dolayı konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi özerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. Betül Dabak ve Av. Atilla Can ile davalı vek. Av. Zeynep Yıldırım’ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin sûresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi Sözleşmesini kefil olarak imzalayan davalı hakkında başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davalı vekili, asıl borçlu ile davacı banka arasındaki 4734 sayılı Yasaya göre 25.10.2002 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ve 27.3.2003 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma ek sözleşmeleri imzaladığını, bu sözleşmelerin müvekkilini etkileyeceğini bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen 28,11.2006 tarihli karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 28.1.2008 günlü kararı ile alacaklı ile asıl borçlular arasındaki Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalandığını ve borcun ileriki bir tarihte ve daha düşük bir faizle ödeneceğinin kararlaştırıldığı dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Kefaletin fer'i niteliği itibariyle kefilin borcunun asıl borca bağımlı olduğu böylece asıl borçluya muacceliyet tarihi ve faiz indirimi bakımından sağlanan hakların kefil yönünden de geçerli olduğu gözetilmeden mahkemece yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle bozulmuştur. Mahkemece bozmaya uyularak, asıl borçlular ile imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin kefaletin asıl borca bağımlı fer'i niteliği dikkate alındığında, bu sözleşme hükümlerinden davalının da yararlanacağı gözetilerek konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosya içeriği, hükmüne uyulan Dairemiz bozma kararı gözetilerek asıl borçlu ile davacı banka arasında yapılmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hükümleri gözetilerek bu sözleşme gereğince asıl borçlu tarafından ödemelerin yapılması gereken tarihe kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin bekletici mesele yapılması bu sözleşmede gösterilen şekilde borcun ödenmesinin veya ödenmemesinin davalı kefili de etkileyeceği gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı banka yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir edilen 750.00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine, peşin harcın

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13