Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi

Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi

Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi

T.C.

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/6244

K. 2011/1331

T. 7.3.2011

• ESER SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Geçici Teminatın İrat Kaydedilebilmesi İçin İhaleye Teklif Veren Kişinin İhalelere Girmekten Men Edildiğine İlişkin Karar Verilmiş Olması Gerektiği )

• GEÇİCİ TEMİNAT ( İrat Kaydedilebilmesi İçin İhaleye Teklif Veren Kişinin İhalelere Girmekten Men Edildiğine İlişkin Karar Verilmiş Olması Gerektiği - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )

• YASAKLANMIŞ OLMA KOŞULU ( Sadece İddianamenin Düzenlenmiş Olması Kanunda Tanımlanan Yasaklanmış Olma Koşulunu Sağlayamayacağından Davanın Reddi Yerine Kabulüne Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı - Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacak )

ÖZET : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinde geçici teminatın irat kaydedilebilmesi için ihaleye teklif veren kişinin ihalelere girmekten men edildiğine ilişkin karar verilmiş olması gerektiği açıklanmıştır. Somut olayda ihale tarihi Kamu İhale Kurumu'nun yazısında davalı şirket hakkında herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu durumda sadece iddianamenin düzenlenmiş olması kanunda tanımlanan yasaklanmış olma koşulunu sağlayamayacağından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükümün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili ile davalı vekili geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı Mersin İl Özel Dairesi'ne izafeten Mersin Valiliği dava dilekçesinde davalı yüklenicinin 5.12.2007 tarihli ihale ile ilköğretim okulu inşaatı işinin yapımını üstlendiğini, ihale sırasında geçici teminat olarak 21.000,00 TL'lik geçici teminat mektubu verdiğini, sonradan davalı şirket adına teklif verenin hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçu isnadı ile kamu davası açıldığının öğrenildiğini iddia ederek davalıya iade edilen geçici teminat mektubu bedeli 21.000,00 TL'nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 11. maddesinde geçici teminatın irat kaydedilebilmesi için ihaleye teklif veren kişinin ihalelere girmekten men edildiğine ilişkin karar verilmiş olması gerektiği açıklanmıştır. Somut olayda ihale tarihi 5.12.2007 tarihli olup Kamu İhale Kurumu'nun 5.3.2009 tarihli yazısında davalı şirket hakkında herhangi bir yasaklılık kaydına rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu durumda sadece iddianamenin düzenlenmiş olması kanunda tanımlanan yasaklanmış olma koşulunu sağlayamayacağından davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi doğru olmamış hükümün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükümün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, 825,00 TL duruşma vekillik ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalıya verilmesine, fazla alınan temyiz peşin harcının istenmesi halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 7.3.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13