Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir

Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2007/511 K. 2007/8588 T. 27.3.2007 • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( Ödenmemesi Halinde İsçiye Haklı Fesih İmkanı Verdiği - Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği ) • GENİŞ ANLAMDA ÜCRET ( Fazla Çalışma Ücreti Geniş Anlamda Ücret İçinde Değerlendirilmesi Gereği ) • İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle - Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü Gereği ) • KIDEM TAZMİNATI ( Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Davacı İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Olarak Feshettiği - Kabulü Gereği ) ÖZET : Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Böyle olunca fazla çalışına ücretinin ödenmemesi de 4857 s. İş Kanunu uyarınca isçiye haklı fesih imkanı vermektedir. Davacının anılan fesih yazısındaki açıklamaları fazla çalışmayı da içermektedir. Buna göre davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılmalıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekir. DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ikramiye ile fazla çalışma parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 27.3.2007 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat M. G. K. ile karşı taraf adına Avukat C. B. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2. Davacı işçi iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24/11. maddesine göre haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur. Mahkemece ikramiyelerin azaltılması ve ücrete eklenmesiyle ilgili olarak hak düşürücü süresi içinde yanılmış bir fesih olmadığı gerekçesiyle isteğin reddine karar verilmiştir. Fesih yazısında, ikramiye ve ücretlerin ödenmemesinden söz edilmiş, bu durum ve işverenin diğer hukuka aykırı uygulamaları sebebiyle iş sözleşmesinin anılan yasanın 24/11. Maddesine göre feshedildiği açıklanmıştır. Bu davada fazla çalışına ücreti isteğinde de bulunulmuş ve mahkemece isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Fazla çalışma ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmelidir. Böyle olunca fazla çalışına ücretinin ödenmemesi de 4857 sayılı İş Kanununun 24/11 e bendi uyarınca isçiye haklı fesih imkanı vermektedir. Davacının anılan fesih yazısındaki açıklamaları fazla çalışmayı da içermektedir. Buna göre davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılmalıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken mahkemece anılan talebin yazılı şekilde reddi hatalı olmuştur. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, Davacı yararına takdir edilen 500 YTL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine. peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13