Davaya Süresinde Cevap Verilmemiş Olması Delil Listesi Sunmaya Engel Değildir

Davaya Süresinde Cevap Verilmemiş Olması Delil Listesi Sunmaya Engel Değildir

Davaya Süresinde Cevap Verilmemiş Olması Delil Listesi Sunmaya Engel Değildir

Davaya Süresinde Cevap Verilmemiş Olması Delil Listesi Sunmaya Engel Değildir

T.C

YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

E:2013/1548

K:2013/13577

T:13.05.2013

  • Boşanma Davası
  • Davaya Süresinde Cevap Verilmemiş Olması

Özet: Davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkârı anlamına gelir ve süresi içinde davaya cevap verilmemesi, davalının savunmasını ispat etme ve davacının ileri sürdüğü vakıaları çürütmeye yönelik delil gösterme hakkını ortadan kaldırmaz.

Davalı, süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde tanık deliline dayanıp, bunların isim ve adreslerinin bildirmiş ve hastane kayıtlarına dayanmış olup, mahkemece davalının gösterdiği deliller toplanıp, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, tensiple süre verilmesi nedeniyle davalının gösterdiği deliller toplanmadan hüküm kurulması isabetsizdir.

(6100 s. HMK m. 128)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davaya süresi içinde cevap verilmemiş olması, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkarı anlamına gelir. (HMK.m.128) Bu böyle olmakla birlikte, süresi içinde davaya cevap vermemiş olmak, davalının savunmasını ispat etme ve davacının kusurlarına yönelik olarak değil, kendisine kusur yüklenemeyeceğine ilişkin olarak delil bildirme hakkına sahiptir. Kaldı ki, delil taraflar arasındaki çekişmeli hususların ispatı için gösterileceğine göre, bu husus saptanmadan taraflardan delillerini sunmaları da beklenemez. Davalı, süresinden sonra 29.03.2012 günü verdiği cevap dilekçesinde tanık deliline dayanıp, bunların isim ve adreslerini bildirmiş ve ayrıca hastane kayıtlarına da dayanmıştır. O halde, davalının gösterdiği deliller toplanıp, diğer delillerle birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, usulüne uygun olmayan şekilde tensiple süre verilmiş olduğundan bahisle davalının gösterdiği deliller toplanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 13.05.2013 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

Usulüne uygun şekilde ön inceleme yapılmadan tahkikata geçilemez.

Yerel mahkeme;

1-      Tarafların anlaşıp anlaşamadıkları hususları tek tek tespit etmemiştir (HMK.md.140/1).

2-      Ön inceleme sonuç tutanağı düzenlenip taraflarca imza altına alınmamıştır. (HMK.md.140/3).

3-      Tahkikatın yürütülmesine esas tutanak düzenlenmeden tahkikata geçilmiştir.

Hükmün bu sebeplerle bozulması gerekir.

                                                                                                                                     Üye

                                                                                                                     Ömer Uğur Gençcan

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13