loader image
Aile Hukuku Yargıtay Kararları,slide

Dava Tarihinden Sonra Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma

Kısmi Bölünme Sonrasında İş Deneyim Belgesinin Kullanılması

Dava Tarihinden Sonra Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davranma

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/20330

K. 2015/9692

T. 11.5.2015

• BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Boşanma Davasından Sonra Davalı Kadının Üç Ayrı Erkekle Çok Sayıda Telefon Görüşmesi Olduğu - Dava Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olayların Mevcut Boşanma Davası Sonucuna Etkili Olmadığı )

• DAVALI KADININ BOŞANMA DAVASINDAN SONRA ÜÇ AYRI ERKEKLE ÇOK SAYIDA TELEFON GÖRÜŞMESİ BULUNMASI ( Dava Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olayların Mevcut Boşanma Davası Sonucuna Etkili Olmadığı - Mevcut Dosyada Dikkate Alınmaması Gerektiği )

• DAVA TARİHİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN MEVCUT DOSYADA DİKKATE ALINMAMASI ( Boşanma Davasından Sonra Davalı Kadının Üç Ayrı Erkekle Çok Sayıda Telefon Görüşmesi Olduğu - Dava Tarihinden Sonra Gerçekleşen Olayların Mevcut Boşanma Davasında Dikkate Alınamayacağı )

4721/m. 166, 185/3

ÖZET : Boşanma davası tarihinden sonra gerçekleşen olayların mevcut dosyada dikkate alınmaması gerekir.

Davalının dava tarihinden sonra, üç ayrı erkekle çok sayıda telefon görüşmesinin olması boşanma davasının sonucuna etkili değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilerek temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle duruşma için belirlenen 11.05.2015 günü temyiz eden davacı İ.O. ile vekili Av. H.Y. ve karşı taraf davalı A.O. ve vekili Av. M.Ö.A. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların eldeki dosyada dikkate alınmayacağının tabii bulunmasına göre,

SONUÇ : Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1.100.00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.05.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Evlilik sona erinceye kadar eşlerin sadakat yükümlülükleri ( T.M.K. m. 185/3 ) devam eder. Davalının dava tarihinden sonra da olsa, üç ayrı erkekle çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğindedir. Bu olaylar tartışılıp, değerlendirilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

Hükmün bu sebeple bozulması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğa katılmıyorum.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz