Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Haziran 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(6) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

(7) Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks)” ibaresi “endeks” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut beşinci fıkrada yer alan “dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

“ (1) Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerinEKAP’a kayıtlı olması zorunludur. Ortak girişimlerde ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.” ibareleri, “bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.”

“(8) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimine ilişkin danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, gerçek kişilerce denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle yapım işlerinden alınan iş deneyim belge tutarları 1/50 oranında dikkate alınır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen “Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı)” ibareleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü ve beşinci fıkrasında yer alan “ve ikinci fıkranın (b) bentlerine” ibaresi “fıkranın (b) bendine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, son başvuru ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “son başvuru ve/veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi

EK MADDE 1 – (1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olupEKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2015 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2015 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.1/D sayılı Ön Yeterlik İlan Formunun 1 numaralı dipnotunda yer alan “dekontu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/D sayılı Ön Yeterlik Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.1/D sayılı EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak Ön Yeterlik Dokümanının İndirilmesine İlişkin Form Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK012.0/D sayılı Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda, KİK013.0/D sayılı Kısa Listede Yer Alan Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesine İlişkin Formda, KİK018.1/D sayılı Teknik Değerlendirmede Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Formda, KİK018.2/D sayılı Teknik Değerlendirmede Başarılı Olanların Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Edilmesine İlişkin Formda, KİK022.0/D sayılı Kesinleşen İhale Kararı Formunda, KİK023.0/D sayılı İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda, KİK023.1/D sayılı Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan, “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/D Ön Yeterlik Başvuru Mektubu Örneği Formunun 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK014.0/D sayılı Ön Yeterlik Başvuru Mektubu Örneği Formu, KİK015.0/D sayılı Götürü Bedel Teklif Mektubu Formu ile KİK016.1/D sayılı Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibareleri “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa)” ibaresi ile 4 üncü madde ve (2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve diğer maddeler ve dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK024.0/D sayılı İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda yer alan, “Bu mektup _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir].” ibaresi “Bu yazı _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza [elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/EKAP üzerinden/faksla gönderilmiştir].” şeklinde “elektronik posta yoluyla” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde, (1) numaralı dipnot “Faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle teyit edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK025.0/D sayılı İş Ortaklığı Beyannamesi Formu Ek-C’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK026.0/D sayılı Konsorsiyum Beyannamesi Formu Ek-Ç’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK040.2/D numaralı standart form yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin; 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun iki numaralı açıklamasında yer alan “Ön yeterlik doküman posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.” ibaresi “Ön yeterlik dokümanının bu şekilde satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.” şeklinde, 6 ncı maddesi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

6.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, 4.3 üncü maddede ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 11.1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 11.2 nci maddesinde yer alan “fıkrası” ibaresi “fıkrasının (h), (i) ve (j) bentleri” şeklinde değiştirilmiş ve maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış ve 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Bildirim ve tebligat esasları

5.1. İdareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

5.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

5.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 5.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

5.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

5.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

5.6. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Ancak pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

tebligat yapılır.

5.7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesinin 49.2 nci maddesindeki “Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine” ibaresi “endekse” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 12 nci madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 9, 10, 16, 23 ve 25 inci maddelerinde yer alan hükümler ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”

MADDE 27 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 3, 6 ve 8 inci maddeleri 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 7 ve 21 inci maddeleri 19/8/2014 tarihinde,

c) 2, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 ve 24 üncü maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 10/1/2010 27458
3- 4/3/2010 27511
4- 16/3/2011 27876
5- 20/4/2011 27911
6- 16/7/2011 27996
7- 15/7/2012 28354
8- 13/4/2013 28617
9- 24/9/2013 28775
10- 28/11/2013 28835

Ekleri için tıklayınız.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13