Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7 Haziran 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023
YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) İdareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

(2) EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

(4) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(5) Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

(6) İdare tarafından iş ortaklığına yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot ortağa yapılır. Ancak pilot ortağın yabancı istekli olduğu iş ortaklıklarında tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

yapılır.

(7) İstekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, idare tarafından dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra birinci fıkra olarak eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “dekont” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) İhale dokümanı satın alınabilmesi için adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin EKAP’a kayıtlı olması zorunludur. İş ortaklılarında ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir” ibareleri, “bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak münferit sözleşme aşamasında teklif edilen fiyatın, çerçeve anlaşma aşamasında hesaplanan sınır değerin altında olması halinde, alınacak kesin teminat tutarı yaklaşık maliyetin %9’u olarak hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK002.M/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Mal Alımları İçin İhale İlan Formu, KİK002.H/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İhalesi İle Yapılacak Hizmet Alımları İçin İhale İlan Formu ve KİK002.Y/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İhalesi ile Yapılacak Yapım İşleri İçin İhale İlan Formunun (3) numaralı dipnotlarında yer alan “dekontu” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.0/Ç sayılı İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form Ek-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK003.1/Ç sayılı EKAP Üzerinden e-imza Kullanılarak İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form Ek-B’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.M/Ç sayılı Mal Alımına İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa):” ibareleri ile 4 üncü maddeleri ve (3) numaralı dipnotları yürürlükten kaldırılmış ve diğer maddeler ile dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.H/Ç sayılı Hizmet Alımına İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu Formu ve KİK013.Y/Ç sayılı Yapım İşlerine İlişkin Çerçeve Anlaşma İhaleleri İçin Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibareleri “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik Posta Adresi (varsa):” ibaresi ile 4 üncü madde ve (2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve diğer madde ile dipnotlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK013.1/Ç sayılı Münferit Sözleşme İçin Birim Fiyat Teklif Mektubu Formunda yer alan “Tebligat Adresi” ibaresi “Adresi” şeklinde değiştirilmiş, “Elektronik posta adresi (varsa):” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK015.0/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu ve KİK015.1/Ç sayılı Münferit Sözleşme İçin Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde, “Bu mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” ibareleri “Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih/EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi/faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi], tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK016.0/Ç sayılı İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu ve KİK016.1/Ç sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi Formunda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde, “Bu mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” ibareleri “Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih/EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi/faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi], tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (2) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK017.0/Ç sayılı Çerçeve Anlaşma İhalesinde Listeye Alınan İsteklinin Anlaşma İmzalamaya Davet Edilmesine İlişkin Form ve KİK018.0/Ç sayılı Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet Formunda yer alan “elektronik posta yoluyla” ibareleri “EKAP üzerinden” şeklinde, “Bu davet yazısının elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde yazının tarafınıza teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılacaktır.” ibareleri “Bu yazının [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih/EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi/faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi], tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.” şeklinde değiştirilmiş ve anılan standart formların (1) numaralı dipnotlarında yer alan “Elektronik posta yoluyla veya” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.0/Ç sayılı İş Ortaklığı Beyannamesi Formu Ek-C’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin; 1.1 inci maddesinin (d) bendi ile (1) numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmış, 4.3 üncü maddesine ait dipnotun (2) numaralı açıklamasında yer alan “Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.” ibaresi “Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.” şeklinde ve 6ncı maddesi de aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bildirim ve tebligat esasları

6.1. İdareler tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

6.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

6.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

6.6. İdare tarafından iş ortaklığına yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot ortağa yapılır. Ancak pilot ortağın yabancı istekli olduğu iş ortaklıklarında tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

yapılır.

6.7. İstekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz. Ancak, bu şartnamenin 4.3 maddesinde ihale dokümanın posta veya kargo yoluyla satılmasının öngörülmesi halinde, doküman satın almaya ilişkin talepler faksla veya postayla bildirilebilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan “Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” nin 40.1 inci maddesine ait (40) numaralı dipnotun sonunda yer alan açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ve (2) numaralı bentlerde belirtilen hallerde kesin teminat alınması durumlarında istekliden, münferit sözleşme imzalanmadan önce; sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında, çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek olan yapım işleri ile hizmet alımlarında münferit sözleşme aşamasında teklif edilen fiyatın çerçeve anlaşma aşamasında hesaplanan sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınacağı maddede belirtilecektir. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde toplam kesin teminat miktarının ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği de burada belirtilecektir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’te yer alan Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşmanın; 2.1 inci maddesinin (d) bendi ile bu bende ait (3) numaralı dipnot ve 2.2 ncimaddesinin (ç) bendi ile bu bende ait (5) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış ve 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bildirim ve tebligat esasları

3.1. İdareler tarafından isteklilere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılır.

3.2. EKAP üzerinden tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

3.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 3.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

3.4. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta, mektubun teslim edildiği tarih tebliğ tarihi sayılır.

3.5. Faks ile yapılan tebligatta, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde yapılan tebligatın aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilebilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Tebligatın, teyit işlemi ile bildirim tarihini kapsayacak şekilde ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tebligat usulsüz yapılmış sayılır ve Tebligat Kanununun usule aykırı tebliğe ilişkin hükümleri uygulanır.

3.6. İdare tarafından iş ortaklığına yapılacak bildirim ve tebligat, belirtilen esaslar çerçevesinde pilot ortağa yapılır. Ancak pilot ortağın yabancı istekli olduğu iş ortaklıklarında tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

yapılır.

3.7. İstekli ve istekli olabilecekler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4’de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin36.2 nci maddesindeki “aylık toptan eşya fiyat endeksine” ibaresi “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan hüküm ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.

MADDE 20 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 17 nci maddeleri 1/1/2015 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
4/3/2009 27159 (Mükerrer)
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2009 27277
2- 16/3/2011 27876
3- 8/9/2011 28048
4- 14/11/2012 28467
5- 13/4/2013 28617
6- 24/9/2013 28775
7- 28/11/2013 28835

Ekleri için tıklayınız.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13