Bir Sözcük Farkı Nedeniyle Yanlış Tüzel Kişiye Karşı Açılan Dava

Bir Sözcük Farkı Nedeniyle Yanlış Tüzel Kişiye Karşı Açılan Dava

Bir Sözcük Farkı Nedeniyle Yanlış Tüzel Kişiye Karşı Açılan Dava

T.C.

YARGITAY 11.Hukuk Dairesi

Esas: 2005/11732 Karar: 2005/10673 Karar Tarihi: 08.11.2005 ÖZET: Dava, tasarım haklarına ilişkin olup, dosyada mevcut tasarım tescil belgelerinden, tasarım hakkı sahibinin <Jumbo Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.> olduğunun belirlenmesi karşısında, davanın bu şirkete karşı yöneltildiğinin kabulü gerekli olup, maddi hata olarak değerlendirilmesi mümkün bir sözcük farkı nedeniyle davanın yanlış tüzel kişiye açıldığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekirken, onandığı anlaşıldığından, davacı tarafın karar düzeltme isteminin kabulü Dairemizin onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. (554 S. KHK. m. 61) Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 26.05.2004 gün ve 2004/84-66 sayılı kararı onayan Dairenin 13.06.2005 gün ve 2004/9413-2005/6097 sayılı karan aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekili, davalı tarafın tescilli 004734, 200002245, 9320, 200002098 nolu tasarımlarına konu ürünlerin müvekkilince taklit edildiği iddiasıyla müvekkili aleyhine tespit istemiyle Değişik İş dosyasındaki tedbir talebinin reddedildiğini, iki taraf ürünlerinin benzemediğini ileri sürerek, davacıya ait tasarımların 554 sayılı KHK'nin 61. maddesi uyarınca davalı adına tescilli tasarımlar ile benzemediğinin tespitini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, davanın husumet nedeniyle reddini istemiştir. Mahkemece, davacının husumeti tasarım sahibi olmayan ayrı bir tüzel kişiliğe yönelttiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilince temyiz edilen karar, Dairemizin 13.06.2005 günlü kararı ile onanmıştır. Davacı vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Davacı vekili, davacıya ait tasarımların, davalı adına tescilli tasarımlara benzemediğinin tespitini istemiştir. Dava, tasarım haklarına ilişkin olup, dosyada mevcut tasarım tescil belgelerinden, tasarım hakkı sahibinin <Jumbo Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.> olduğunun belirlenmesi karşısında, davanın bu şirkete karşı yöneltildiğinin kabulü gerekli olup, maddi hata olarak değerlendirilmesi mümkün bir sözcük farkı nedeniyle davanın yanlış tüzel kişiye açıldığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekirken, onandığı anlaşıldığından, davacı tarafın karar düzeltme isteminin kabulü Dairemizin onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. Sonuç: Yukarda açıklanan nedenlerle, Dairemizin 13.06.2005 gün ve 2004/9413 Esas, 2005/6097 Karar sayılı onama kararının kaldırılarak mahkeme kararının davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme peşin harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 08.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13