Avukatlık Kimliği Resmi Kimlik Olduğuna Dair İdare Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kimliği Resmi Kimlik Olduğuna Dair İdare Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kimliği Resmi Kimlik Olduğuna Dair İdare Mahkemesi Kararı

Avukatlık Kimliği Resmi Kimlik Olduğuna Dair İdare Mahkemesi Kararı

T.C. ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2011/1**2

KARAR NO ¡2012/1**9

DAVACI: CEMAL ATİLLA ÜZEL

İnönü Cad.No:393D:4-Kurum Apt.Hatay/İZMİR

DAVALI: ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI Bilkent /ANKARA

VEKİLİ: AV. İBRAHİM İLASLAN (Aynı yerde)

MÜDAHİL (Davacı yanında) : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI-İZMİR

VEKİLİ: AV. CEMAL ATİLLA UZEL

İnönü Cad. No:393 D:4 Kurum Apt. Hatay/İZMİR

DAVANIN ÖZETİ:

Davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin Avukatlık Kanununa ve hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ :

ÖSYM Sınav Yönergesi ilk sayfada statüleri 16 kalemde sayılan görevlilere yönelik olup bir nevi kurum içi talimatname hükmünde olduğu, dolayısıyla davacının bu Yönergenin iptalini isteyemeyeceği ve davanın süresinde açılmadığı gerekçesiyle usul yönünden, sınavların kamuoyu nezdinde her türlü şüphe ve şaibeden uzak ve daha güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla bir takım Önlemlerin alındığı, kimlik belgesi için tespite esas alınabilecek özel kimlik belgesi türünün geniş tutulması halinde kimlik tespitinin yapıldığı bina salonlarda  sınav görevlilerinin bazı zorluklarla karşılaşacak olması göz önünde bulundurularak ayırt edici özelliğinin kolaylılığı ve taklit edilmesinin zorluğu nedeniyle sınavlarda nüfus cüzdanı ve pasaportun geçerli belge olarak kabul edildiği, kimlik tespitine esas belge sayısının ne kadar az olursa yanılma oranının da ona göre daha az olacağı belirtilerek de esas yönünden davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

MÜDAHİL BEYAN DİLEKÇESİNİN ÖZETİ :

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde, avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu kabul edildiğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde ÖSYM Sınav Yönergesi hükmünde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Ankara 9. İdare Mahkemesi'nce duruşma yapılması için önceden taraflara bildirilen 27.02.2012 gününde davacının ve davacı yanında müdahil olan İzmir Barosu vekili Av. Şenol Karaaslan'ın ve davalı idare vekilinin geldiği görüldü. Taraflar usulüne uygun olarak dinlendikten sonra açık duruşmaya son verildi.Davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul ÜDS sınavına avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde; "Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir" kuralına yer verilmiştir. ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin sınava girmek için gerekli belgeler kısmında adayların, sınav salonlarına girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler düzenlenerek, "b) Nüfus Cüzdanı ve Pasaport" başlığı adı altında, "Nufüs cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Nüfus cüzdanında adayın T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı olmalıdır...Bu iki belge yanında olmayan aday sınav salonuna alınmaz." Kuralı düzenlenmiştir.

Burada yer verilen kurala benzer hükümlere 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında da (ÜDS) yer verilmiş ve nüfus cüzdanı ve pasaportu bulunmayan adayın mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacağı belirtilmiştir.

Uyuşmazlığın esası, davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgilidir.

Yukarıda değinilen 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde, avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu yönünde emredici düzenleme getirilmiştir.

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5043 sayılı Kanunun 1.madde gerekçesine bakıldığında da avukat kimliklerinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından resmi kimlik olarak kabul edileceği hususuna açıklık getirmek olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde yer verilen emredici düzenlemede avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğunun hüküm altına alınmış olması karşısında avukat kimliğiyle sınava girmek isteyen davacının başvurusunun kabul edilmesi gerekirken sınava nüfus  cüzdanı veya pasaportla girmediğinden bahisle sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile söz konusu işlemin dayanağı niteliğinde olan Sınav Yönergesi hükmünün Kanuna aykırı düzenleme içermesi söz konusu olamayacağından hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 220,20 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 23,90 TL müdahil yargılama giderinin davalıdan alınarak müdahile verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 29/02/2012 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan                                                 Uye                                                                                      Uye

SÜLEYMAN AYHAN                       MURAT MENGİ                                                MUSTAFA UZUN 37777                                                   102316                                                                          101772

(X)

YARGILAMA GİDERLERİ

Karar Harcı18,40 TL Karar Harcı18,40 TL Y.D. Harcı30,30 TL Y.D. İtiraz Harcı 50,00 TL Posta Gideri103,10 TL

TOPLAM 220,20 TL

YARGILAMA GIDERLERİ ( Müdahil)

Karar Harcı18,40 TL Posta Gideri5.50 TL

TOPLAM23,90 TL.

KARŞI OY (X) :

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde; "Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir" kuralına yer verilmiştir.

ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin sınava girmek için gerekli belgeler kısmında adayların, sınav salonlarına girebilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken belgeler düzenlenerek,

"b) Nüfus Cüzdanı ve Pasaport" başlığı adı altında, "Nüfus cüzdanı veya pasaport ile zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Nüfus cüzdanında adayın T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı olmalıdır... Bu iki belge yanında olmayan aday sınav salonuna alınmaz." Kuralı  düzenlenmiştir.

Uyuşmazlığın esası, davalı ÖSYM Başkanlığınca 20.03.2011 tarihinde yapılan 2011 Ünversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavına (ÜDS) avukat kimliğiyle katılan davacının sınavının geçirsiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı veya pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemenin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgilidir.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliğince üyelerine verilen avukat kimliğinin resmi niteliğe sahip olduğunda ve meslek mensubunu tanıtması açısından yurt çapında geçerli olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Bununla beraber, Avukat kimliğinin ayırt edici özellikleri hakkında sadece bir meslek grubunun ve ilişkili olduğu kişilerin yeterli bilgiye sahip olduğu ve nüfus cüzdanı ve pasaport gibi yaygın kullanımının olmadığı açıktır.

İdarenin de savunmasında değindiği üzere, sınavlarda tespite esas alınabilecek özel kimlik belgesi türünün geniş tutulması halinde kimlik tespitinin yapıldığı bina salonlarda sınav görevlilerinin zorluklarla karşılaşacak olması ve bu durumun suiistimalleri kolaylaştırabileceği, kimlik tespitine esas belge sayısının ne kadar az olursa görevlilerin yanılma oranının da ona göre daha az olacağı, ayırt edici özelliğinin kolaylılığı ve taklit edilmesinin zorluğu nedeniyle sınavlarda nüfus cüzdanı ve pasaportun geçerli belge olarak kabul edilmesinin idarenin takdir hakkı kapsamında olduğu ve bu durumun 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9. maddesindeki hükme aykırı bir husus içirmediği açıktır. Bu nedenle, avukatlık kimliklerinin ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sınava giriş şartı için esas alınacak belgeler içinde yer almamasında kamu hizmeti gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığından, davacının sınavının geçersiz sayılmasına yönelik işlem ile Sınav Yönergesinde yer verilen sınavın geçerli kabul edilmesi için resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edilmesine yönelik düzenlemede hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, Avukat kimliğinin uyuşmazlık konusu sınavda sınav giriş şartı olarak kabul edilen geçerli belgeler arasında kabul edilmemesi bu kimliğin resmi niteliğini ortadan kaldırmayacaktır. Yukarıda değinilen görüş doğrultusunda davanın reddi gerektiği düşüncesiyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum

Üye

MUSTAFA UZUN

101772

Karar aslını indirmek için TIKLAYINIZ.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13