Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Vermemesi

Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Vermemesi

Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Vermemesi

Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Vermemesi

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/3556

K. 2012/35328

T. 19.4.2012

* AVUKATIN BORÇLUDAN HARİCEN TAHSİL ETTİĞİ PARAYI MÜVEKKİLİNE VERMEMESİ ( Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanmak Suçunun Oluştuğu - Suç Tarihinin Katılana Gönderilen Borç Bulunmadığına İlişkin İhtarnamenin Katılana Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

* HİZMET SEBEBİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Suç Tarihinin Ödeme Tarihi Değil Sanık Tarafından Katılana Gönderilen Borç Bulunmadığına İlişkin İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

* SUÇ TARİHİ ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Suç Tarihinin Ödeme Tarihi Değil Sanık Tarafından Katılana Gönderilen Borç Bulunmadığına İlişkin İhtarnamenin Tebliğ Tarihi Olarak Kabul Edileceği )

* GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Eylemin Hizmet Sebebiyle Güveni Kötüye Kullanmak Suçunu Oluşturduğu )

* SUÇA KONU DEĞERİN HAFİF KABUL EDİLMESİ ( Avukatın Borçludan Haricen Tahsil Ettiği Parayı Müvekkiline Teslim Etmediği - Suç Tarihinin Hatalı Olarak Ödeme Tarihi Olarak Kabul Edildiği/Zararın Normal Olarak Kabulü Gerektiği Halde Hafif Olarak Kabulünün İsabetsiz Olduğu ) 5237/m.155 765/m.510, 522

ÖZET : Avukat olarak görev yapan sanığın borçludan haricen tahsil ettiği parayı müvekkili katılana vermeyerek uhdesinde tutmak suretiyle gelişen olaylarda, mahkemenin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak suçunun oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Suç tarihinin, sanık tarafından katılana gönderilen borç bulunmadığına ilişkin ihtarnamenin katılana tebliğ tarihi olduğunun kabulü gerekir. Suça konu paraların sanık tarafından tahsil edildiği tarihin suç tarihi olarak kabul edilerek 765 Sayılı Kanun'un uygulanması hukuka aykırıdır. 2004 olarak belirlenen suç tarihinde suça konu zararın normal olarak kabulü gerektiği halde hafif olarak kabulüyle sanığın cezasında indirime gidilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için; failin bir malın zilyedi olması, malın iade edilmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere faile rızayla tevdi ve teslim edilmesi, failin kendisine verilen malı, veriliş gayesinin dışında, zilyedi olduğu malda malikmiş gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması ve benzeri şekillerde tasarrufta bulunması ya da devir olgusunu inkar etmesi şeklinde, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Somut olayda; Çorum barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın, 18.09.2003 tarihinde katılandan aldığı vekalete dayalı olarak Çampınar Toprak Sanayi A.Ş. hakkında 345.000.000 TL alacak için Çorum İcra Müdürlüğünün 1996/445 esas numaralı dosyasında icra takibi yürüttüğü, bu kapsamda 12.04.2004 ile 30.09.2004 tarihleri arasında borçludan haricen tahsil ettiği 1200 TL parayı müvekkili katılana vermeyerek uhdesinde tutmak suretiyle gelişen olaylara dair olarak, mahkemenin hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak suçunun oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan ve sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Suç tarihinin, sanık tarafından katılana gönderilen ve 10 TL 'den başka borcu bulunmadığı hususunu içeren 28.12.2005 tarihli Çorum 1. noterliğinin 19113 yevmiye numaralı ihtarnamenin katılana tebliğ tarihi olan 02.01.2006 olarak kabul edilmesi gerektiği halde, suça konu paraların sanık tarafından tahsil edildiği tarih olan 12.04.2004 ve 30.09.2004 olarak kabul edilerek suç tarihinde yürürlükte bulunmayan 765 Sayılı T.C.K.nın 510 ve 522 maddelerinin tatbik edilmesi suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre de; 2004 olarak belirlenen suç tarihinde suça konu 1200 TL'lik zarar miktarının normal olarak kabulü gerektiği halde hafif olarak kabulüyle sanığın cezasında indirime gidilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı C.M.U.K. nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 19.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13