Aracın Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması

Aracın Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması

Aracın Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/1215

K. 2003/10021

T. 17.10.2003

� ARAÇTA MEYDANA GELEN HASAR ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması Nedeniyle Kullanılamamasından Doğan Zarar - Bilirkişi Raporunda Arızanın İmalat Hatasından Kaynaklandığı Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceğine Göre Talebin Kabulü Gereği )

� ARACIN YATAK SARMASI ( Bilirkişi Raporunda Arızanın İmalat Hatasından Kaynaklandığı Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceği/Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Oluşu - Alacak Davası )

� ALICININ İĞFALİ ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması ve Bu Gibi Arızaların Ancak 600.000 Km'den Sonra Ortaya Çıkabileceği/Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması - Alacak Davasının 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

� ZAMANAŞIMI ( Aracın 60.833 Km'de Yatak Sarması Nedeniyle Aracı Kullanamamaktan Doğan Zarar - Aracın Muayene ile Anlaşılmasının Olanaksız Olmasına Göre Alıcının İğfal Edilmiş Sayılması/Alacak Davasının 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu )

 ÖZET : Dava, davacının davalılardan Akdemir Otomotiv A.Ş'den satın aldığı aracın 60.833 Km'de yatak sarması nedeniyle yapılan onarım giderinin ve onarım süresince aracı kullanamamaktan doğan zararın tazmini istemine ilişkindir. Araçtaki arızanın meydana geldiği km gözetildiğinde garanti kapsamında kaldığı kabul edilemez. Ne var ki, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda arızanın imalat hatasından kaynaklandığı bu gibi arızaların ancak 600.000 Km'den sonra ortaya çıkabileceği, muayene ile anlaşılması olanaksız olan ve kullanma ile ortaya çıkan bu halin özellikle verilen garanti karşısında BK.nun 207/son maddesi gereğince alıcının iğfali niteliğinde olduğu ve dolayısıyla 10 yıllık zamanaşımına tabi bulunduğunun kabulü gerekir. Mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı Toyota Oto San.A.Ş. vekilince duruşmalı, diğer davalı vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan kimse gelmemiş olduğundan incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, davacının davalılardan Akdemir Otomotiv A.Ş'den satın aldığı aracın 60.833 Km'de yatak sarması nedeniyle yapılan onarım giderinin ve onarım süresince aracı kullanamamaktan doğan zararın tazmini istemine ilişkindir.

Satış Sözleşmesinin eki olan garanti belgesinin 1. maddesinde "Garanti süresi malın tesliminden başlar ve birinci yılı sınırsız kilometre olmak üzere iki yıl yada 50.000 Km ( hangisi önce gelirse )dır" şeklinde öngörülmüştür.

Bu durumda araçtaki arızanın meydana geldiği km gözetildiğinde garanti kapsamında kaldığı kabul edilemez. Ne var ki, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda arızanın imalat hatasından kaynaklandığı bu gibi arızaların ancak 600.000 Km'den sonra ortaya çıkabileceği, muayene ile anlaşılması olanaksız olan ve kullanma ile ortaya çıkan bu halin özellikle verilen garanti karşısında BK.nun 207/son maddesi gereğince alıcının iğfali niteliğinde olduğu ve dolayısıyla 10 yıllık zamanaşımına tabi bulunduğunun kabulü gerekir. Mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulü gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü doğru değil ise de, karar sonucu itibariyle doğru olduğundan hükmün HUMK.nun 438/son maddesi uyarınca açıklanan nedenlerle onanması uygun görülmüştür.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 17.10.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13