Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili

Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili

Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2010/21-591

K. 2010/666

T. 15.12.2010

• FATURA BEDELİNİN TAHSİLİ (Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili - Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği)

• MALZEMENİN KURUM TARAFINDAN KARŞILANMAYAN KISMININ TAHSİLİ (Davacıya Ödenen Miktar İle İlgili Komisyon Kararına Dayanak Belgelerin ve Varsa Başka Firmalar Tarafından Komisyona Yapılan Fiyat Teklif Belgelerinin Getirtilmesi Gerektiği)

• RAYİÇ BEDEL ARAŞTIRMASI (İlişkin Tüm Belgeleri de Getirterek Faturayı Düzenleyen Ltd. Şti'nin Ticari Defterlerinden Sözkonusu Malzemelerin Firmaya Giriş Fiatı ve Fatura Tarihine Yakın Tarihlerdeki Satış Fiatları İle İlgili Uzman Bilirkişiye İnceleme Yaptırılması Gerektiği - Ameliyat Sırasında Kullanılan Malzemenin Kurum Tarafından Karşılanmayan Kısmının Tahsili)

ÖZET : Dava, davacının eşinin geçirdiği ameliyat sırasında kullanılan malzemenin fatura bedelinin Kurum tarafından karşılanmayan kısmının yasal faiziyle birlikte davalı kurumdan tahsili istemine ilişkindir. Sanayi Bakanlığından malzemenin ithalatçı firmasının bulunup bulunmadığı sorularak, Sosyal Sigortalar Kurumu Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve davacıya ödenen miktar ile ilgili komisyon kararına dayanak belgelerin ve varsa başka firmalar tarafından komisyona yapılan fiyat teklif belgeleri ile komisyon tarafından yapılan raiç bedel araştırmasına ilişkin tüm belgeleride getirterek, faturayı düzenleyen M. Ltd. Şti'nin ticari defterlerinden sözkonusu malzemelerin firmaya giriş fiatı ve fatura tarihine yakın tarihlerdeki satış fiatları ile ilgili uzman bilirkişiye inceleme yaptırılıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar vermek gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara (1.) İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.12.2008 gün ve 2007/1038 E., 2008/779 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 08.02.2010 gün ve 2009/1054 E., 2010/976 K. sayılı ilamı ile; (... Dava, davacının 20.11.2006 tarihinde eşi Sultan K.'ın geçirdiği ameliyat sırasında kullanılan 2 adet "Med.-Sf 10-00 İnterpinous Distraction Device" isimli malzemenin 12.954,00 TL olan fatura bedelinin Kurum tarafından karşılanmayan 1,674,06 TL kısmının yasal faiziyle birlikte davalı kurumdan tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmiş ise de, eksik araştırma sonucu verilen karar usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Dosyadaki kayıt ve belgelerden; Davacının eşinin geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastahanesi tarafından yapılan 20.11.2006 tarihli ameliyatta kullanılmak üzere 2 adet "Med.-Sf 10-00 İnterpinous Distraction Device" isimli malzemenin reçete ile istendiği davacı tarafından sözkonusu malzemelerin Medikon Ltd. Şti firmasından temin edilerek 20.11.2006 tarihli fatura karşılığında 12.354,00 TL'sına satın alındığı davacının kuruma yapmış olduğu başvuru sonucu fatura bedelinin karşılığı olarak 23.10.2007 tarihinde davacıya 11.279,94 TL ödeme yapıldığı, Mahkemece Ankara Ticaret Odasından yapılan araştırma sonucunda sözkonusu malzemeler ile ilgili CE sertifikasına sahip başkaca yerli üretici firma bilgisine ulaşılamadığı, faturayı düzenleyen M. Ltd. Şti firmasının ana üretici firma Mikron mak. San ve Tic. Ltd. Şti firmasının üretmiş olduğu ürünlerin Türkiyede tek yetkili temsilcisi olduğu malzemelerin yurd dışı (FOB) fiatının 2.750 EURO adet olduğu bu fiyat üzerinden ithal masrafları ve diğer giderleri ile firma satış karı dikkate alındığında oluşabilecek ithal birim fiatının yaklaşık 3.500-4.250 EURO olacağı bu nedenle yerli üretim fiatı olan 3.250 EURO'nun uygun olacağının bildirildiği, anlaşılmaktadır. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 33. maddesi "hastalık halinde sigortalıya yapılan sağlık yardımları, sigortalının; a) Hekime muayene ettirilmesi, hekimin göstereceği lüzum üzerine teşhis için gereken klinik ve laboratuvar tetkiklerinin yaptırılması ve tedavisinin sağlanması, b) Teşhis ve tedavi için gerekirse sağlık müessesesine yatırılması, c) Tedavi süresince gerekli ilaç ve iyileştirme vasıtalarının sağlanması, hallerini kapsar. Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin %20'si sigortalı ve hak sahipleri, %10'u aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanır. İş kazası ve meslek hastalığı sonucu verilecek olanlar hariç, protez, araç ve gereç bedellerinin %20'si sigortalı ve hak sahipleri, %10'u ise aylık alanlar ve hak sahipleri tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir. Somut olayda, tahsili istenen malzemelerin değerinin tesbiti amacıyla Ankara Ticaret Odasına yazılan yazıya verilen cevapta bu konuda protokole rastlanmadığı için ithalatçı firmanın sunduğu belgeler üzerinden değerlendirme yapılarak cihazın yurt dışı (FOB) fiyatına ithalat masrafları ve diğer masraflar ile firma karı ilavesi ile ödemeye esas birim fiyatının belirlendiği ve faturadaki fiyatın raice uygun olduğu bildirilmiş ve mahkemece fatura değerleri üzerinden tahsile karar verilmiştir. Yapılacak iş; Sanayi Bakanlığından "Med.-Sf 80-00 İnterpinous Distraction Device" isimli malzemenin ithalatçı firmasının bulunup bulunmadığı sorularak, Sosyal Sigortalar Kurumu Fiyat Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ve davacıya ödenen 11.592,91 TL ile ilgili komisyon kararına dayanak belgelerin ve varsa başka firmalar tarafından komisyona yapılan fiyat teklif belgeleri ile komisyon tarafından yapılan raiç bedel araştırmasına ilişkin tüm belgeleride getirterek, faturayı düzenleyen M. Ltd. Şti'nin ticari defterlerinden sözkonusu malzemelerin firmaya giriş fiatı ve fatura tarihine yakın tarihlerdeki satış fiatları ile ilgili uzman bilirkişiye inceleme yaptırılıp tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın, eksik inceleme ve araştırma ile yetersiz bilirkişi rapor ve görüşüne dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...), Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.12.2010 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13