4734 S.K’da Öngörülen Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olması Nedeniyle Dilekçenin Reddi

4734 S.K’da Öngörülen Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olması Nedeniyle Dilekçenin Reddi

4734 S.K’da Öngörülen Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olması Nedeniyle Dilekçenin Reddi

T.C.

DANIŞTAY

13. DAİRE

E. 2007/140

K. 2009/5325

T. 14.5.2009

• DİLEKÇE RED KARARI VERİLMESİ ( Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesine ve İşin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Veren Firmaya İhale Edilmesine İlişkin İşlemlerin İptali İstemine Yönelik Kısımlarının 4734 S.K’da Öngörülen Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olması Nedeniyle )

• GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLMESİ ( İşin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Veren Firmaya İhale Edilmesine İlişkin İşlemlerin İptali İstemine Yönelik Kısımlarının 4734 S.K’da Öngörülen Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olması Nedeniyle Dilekçenin Reddi Gerektiği )

• KAMU İHALESİ ( Davacının Bir Yıl Süre İle Yasaklayan İşlemin İptali İstemine İlişkin Kısmı Doğrudan İdare Mahkemelerinin İncelemesine Tabi Olduğu )

• ŞİKAYET VE İTİRAZ ( Kamu İhalesi - Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesine ve İşin Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifi Veren Firmaya İhale Edilmesine İlişkin İşlemlerin İptali İstemine Yönelik Kısımlarının Şikayet ve İtirazen Şikayet Yoluna Tabi Olduğu )

ÖZET : Davanın, davacının kamu ihalelerine girmesini bir yıl süre ile yasaklayan işlemin iptali istemine ilişkin kısmı doğrudan idare mahkemelerinin incelemesine tabi olmasına karşın, sözleşme imzalanmamasına, geçici teminatın gelir kaydedilmesine ve işin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemine yönelik kısımlarının 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluna tabi olması nedeniyle bu istemler arasında tek dilekçe ile dava açılabilecek nitelikte maddi ve hukuki bağlılık bulunmadığından dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken, esasa girilerek verilen temyize konu mahkeme kararının bozulması gerekir.

İstemin Özeti : Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin 21.06.2006 tarih ve E:2005/1338 K:2006/1107 sayılı kararının; davacı tarafından, teminatın irat kaydedilmesine ilişkin işlemin Kanuna ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, davalı idare tarafından ise, yasaklı olduğunu bildirmediğinden iyi niyetli olmadığı, idarece verilen yasaklama kararının yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Erkan DEMİRTAŞ'ın Düşüncesi : 2577 sayılı Kanun'un 5. maddesine uygun olmayan dava dilekçesinin reddi gerekirken, davanın esası hakkında karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmadığından bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Mehmet KARAOĞLU'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hakimi'nin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; 11.7.2005 tarihinde onaylanan iaşe malzemesi alımı ihalesinde davacı şirketin ihale yasaklısı olduğu nedeniyle kendisi ile sözleşme imzalanmamasına, geçici teminatın Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmesine ve işin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin 11.08.2005 tarih ve 51325-1315 sayılı işlem ile kamu ihalelerine girmesini 1 yıl süre ile yasaklayan 31.8.2005 tarihli davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce, davacı şirketin Akdeniz Üniversitesinin merkez mutfağı süt ve süt ürünleri ihtiyacını tedarik etmek için 17.3.2005 tarihinde üniversite ile imzaladığı ihale sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olmayan mal teslimi yapması nedeniyle hakkında 4734 sayılı Yasa hükümleri doğrultusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine 1 yıl süre ile katılmaktan yasaklanması kararı alındığı, kararın 13.7.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında süt ve süt mamulleri ile ilgili 07.06.2005 tarihinde yapılan ve 11.7.2005 tarihinde ihale yetkilisince onaylanarak davacı şirket üzerinde kalan ve 11.7.2005 tarih ve 1040 sayılı ihale sonuç bildirimi 15.7.2005 tarihinde şirkete tebliği yapılan ihalenin, sözleşmeye davet yazısının yazıldığı 25.7.2005 tarihinde şirketin ihale yasaklısı olması nedeniyle sözleşme imzalanmayarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin 11.8.2005 tarih ve 51325-1315 sayılı işlem ile kamu ihalelerine girmesini 1 yıl süre ile yasaklayan 31.8.2005 tarihli davalı idare işleminin tesis edildiğinin anlaşıldığı,olayda, davacı şirketin, davalı idare tarafından yapılan ikinci iaşe işi ihalesine girdiği 07.06.2005 tarihinde ihale yasaklısı olduğuna dair karar bulunmadığı gibi,en uygun teklifi verdiğinden bahisle ihale üzerinde kalarak ihalenin onaylanması yönünde alınan 11.7.2005 tarihli işlem sırasında da hakkında ihaleden yasaklama kararı bulunmadığı, ihale yasaklama kararının 13.7.2005 tarihinde alınarak bu kararın 15.7.2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığı sabit bulunduğundan,ihale onaylandıktan ve ihale sonuç bildirimi davacı şirkete gönderildikten sonra aynı Kanunun; sözleşme yapılmasında isteklinin ( davacı şirketin ) görev ve sorumluluğunu düzenleyen 44. maddesi hükmü gereğince şirketin, ihale yasaklısı olarak sözleşme imzalayamadığı, bu suretle aynı madde hükmü gereğince geçici teminatın irat kaydedilmesinde ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşmenin en uygun ikinci fiyata yapılması yönünde karar alınmasında mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı, ancak, davacı şirketin ikinci ihaleye katıldığı ve ihalenin onaylandığı tarih itibariyle hakkında alınmış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, ihale yasaklama kararı bulunmadığından, anılan Kanunun 58. maddesi hükmü gereğince şirket hakkında ikinci kez ihale yasaklama kararı alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, ihalelerden 1 yıl süre ile yasaklama kararının iptaline, 11.08.2005 tarih ve 1315 sayılı işlemin iptali isteminin ise reddine karar verilmiş, bu karar taraflarca temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 5. maddesinin 1 fıkrasında, her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı, ancak aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile dava açılabileceği kurala bağlanmıştır.

Aynı Yasa'nın 14. maddesi 3. fıkrası "g" bendinde, dilekçelerin 3. ve 5. maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden inceleneceği, 15. maddesinin 1. fıkrasının "d" bendinde ise, 3/g bendinde yazılı halde otuz gün içinde 3. ve 5. maddelere uygun şekilde yeniden düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun üçüncü kısmının ikinci bölümü "inceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin incelenmesi" başlığını taşımakta ve idarelerin ihale işlemleri nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını iddia eden, yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun hangi aşamaları takip etmesi gerektiği 54, 55, 56 ve 57. maddelerde hüküm altına alınmış bulunmaktadır. Anılan maddelerde yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun, öncelikle idareye şikayette bulunması, daha sonra Kamu ihale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerektiği belirtilirken, şikayetler ile ilgili olarak, Kurum tarafından verilen nihai kararlara karşı dava açılabileceği de hükme bağlanmıştır.

Dava dilekçesinde, davacı şirketin ihale yasaklısı olması nedeniyle kendisi ile sözleşme imzalanmamasına, geçici teminatın Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilmesine ve işin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin 11.08.2005 tarih ve 51325-1315 sayılı işlem ile kamu ihalelerine girmesini 1 yıl süre ile yasaklayan 31.08.2005 tarihli davalı idare işleminin iptaline karar verilmesi isteminde bulunulmuştur. Davanın, davacının kamu ihalelerine girmesini 1 yıl süre ile yasaklayan 31.08.2005 tarihli davalı idare işleminin iptaline ilişkin kısmı, doğrudan idare Mahkemelerinin incelemesine tabi olmasına karşın, sözleşme imzalanmamasına, geçici teminatın Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilmesine ve işin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin 11.8.2005 tarih ve 51325-1315 sayılı işleminin iptali istemi, 4734 sayılı Kanunda öngörülen şikayet ve itirazen şikayet yoluna tabi olduğundan, bu istemler arasında tek dilekçe ile dava açılabilecek nitelikte maddi ve hukuki bağlılık bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-d maddesi uyarınca dava dilekçesinin, 30 gün içerisinde sözleşme imzalanmamasına, geçici teminatın Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilmesine ve işin, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmaya ihale edilmesine ilişkin 11.08.2005 tarih ve 51325-1315 sayılı işleminin iptali için ayrı, davacının kamu ihalelerine girmesini 1 yıl süre ile yasaklayan 31.08.2005 tarihli davalı idare işleminin iptali istemi için ayrı dilekçe ile dava açılmak üzere reddine karar verilmesi gerekirken, davanın esası hakkında karar veren idare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/1-c maddesi uyarınca, Antalya 2. idare Mahkemesi'nin 21.06.2006 tarih ve E:2005/1338 K:2006/1107 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 14.05.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13