3. Kişinin Şikayet Yolu İle İcra Müdürünün Yasaya Uygun Bulunmayan İşleminin Kaldırılmasını Talep Etmesine Engel Olmadığı

3. Kişinin Şikayet Yolu İle İcra Müdürünün Yasaya Uygun Bulunmayan İşleminin Kaldırılmasını Talep Etmesine Engel Olmadığı

3. Kişinin Şikayet Yolu İle İcra Müdürünün Yasaya Uygun Bulunmayan İşleminin Kaldırılmasını Talep Etmesine Engel Olmadığı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/19161

K. 2010/394

T. 12.1.2010

• HACİZ İHBARNAMESİ ( 89/1. Haciz İhbarnamesinin Tüzel Kişiliği Bulunan İlgili Bakanlık Muhatap Gösterilerek Gönderilmesi Yerine Tüzel Kişiliği Bulunmayan Birim Muhatap Gösterilerek Gönderilmesinin Usulsüz Olduğu )

• BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ EDİLMİŞ OLMASI ( 3. Kişinin Şikayet Yolu İle İcra Müdürünün Yasaya Uygun Bulunmayan İşleminin Kaldırılmasını Talep Etmesine Engel Olmadığı )

• İCRA MÜDÜRÜ İŞLEMİNİ ŞİKAYET ( 3. Kişinin İİK'nun 89/4 ve 338. Md. Gereğince Kendisinden Tazminat İstenmesi ve Cezalandırılması Yönünde Talepte Bulunulmasını Önlemek İçin Temelde Yanlış Olan Memurluk İşlemini İptalde Hukuki Yararı Olduğu )

• TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİRİME HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ ( Usulsüz Olup Bu Durum Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturduğu İçin Şikayet Süreye Tabi Olmadığı )

ÖZET : 4353 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca Bakanlıkları bulundukları yerlerde Hazine vekilleri temsil ederler. 89/1. haciz ihbarnamesinin tüzel kişiliği bulunan ilgili bakanlık muhatap gösterilerek gönderilmesi yerine, tüzel kişiliği bulunmayan birim muhatap gösterilerek gönderilmesi usulsüzdür. Ayrıca İİK'nun 89. maddesine göre gönderilen 1. haciz ihbarnamesine itiraz edilmiş olması, 3. kişinin şikayet yolu ile icra müdürünün yasaya uygun bulunmayan işleminin kaldırılmasını talep etmesine engel değildir. Zira 3. Kişinin İİK'nun 89/4 ve 338. maddeleri gereğince kendisinden tazminat istenmesi ve cezalandırılması yönünde talepte bulunulmasını önlemek için temelde yanlış olan memurluk işlemini iptalde hukuki yararı vardır. Öncelikle tüzel kişiliği bulunmayan birime haciz ihbarnamesi gönderilmesi usulsüz olup, bu durum kamu düzenine aykırılık oluşturduğu için İİK'nun 16/2. maddesi gereğince şikayet süreye tabi değildir.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi vekili tarafında istenmesi üzerine, bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Şikayetçi Hazine vekili, 89/1. haciz ihbarının Milli Savunma Bakanlığı 26.02.2009 tarihinde tebliğ edildiğini, borçlunun bakanlıkları nezdinde bulunan tüm hak ve alacakları ile doğmuş, doğacak istihkakları üzerine dosya alacağı kadar haciz konduğu gibi, teminatları üzerine de haciz konduğunu, 4734 Sayılı Kanunun 34. maddesinin son fıkrasına göre idarece alınan teminatların haczedilemeyeceğinden bahisle, haciz ihbarnamesinin iptalini talep etmiştir.

Mahkemece, daha önce aynı konuda şikayete gelinmesi üzerine, mahkemenin 27.02.2009 tarih ve 263-247 sayılı kararı ile şikayetin kabulüne karar verildiği, bu defa yeniden yapılan başvurunun süresinde olmadığı gibi, müdürlük kararının iptali nedeniyle uygulama olanağı bulunmayan 89 haciz ihbarnamesinin iptali için dava açılmasının da gereksiz olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

İhbarnamede tüzel kişiliği bulunmayan Milli Savunma Bakanlığı Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı'nın 3. şahıs olarak gösterildiği görülmektedir.

4353 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca Bakanlıkları bulundukları yerlerde Hazine vekilleri temsil ederler. 89/1. haciz ihbarnamesinin tüzel kişiliği bulunan ilgili bakanlık muhatap gösterilerek gönderilmesi yerine, tüzel kişiliği bulunmayan birim muhatap gösterilerek gönderilmesi usulsüzdür. Ayrıca İİK'nun 89. maddesine göre gönderilen 1. haciz ihbarnamesine itiraz edilmiş olması, 3. kişinin şikayet yolu ile icra müdürünün yasaya uygun bulunmayan işleminin kaldırılmasını talep etmesine engel değildir. Zira 3. Kişinin İİK'nun 89/4 ve 338. maddeleri gereğince kendisinden tazminat istenmesi ve cezalandırılması yönünde talepte bulunulmasını önlemek için temelde yanlış olan memurluk işlemini iptalde hukuki yararı vardır.

Öncelikle tüzel kişiliği bulunmayan birime haciz ihbarnamesi gönderilmesi usulsüz olup, bu durum kamu düzenine aykırılık oluşturduğu için İİK'nun 16/2. maddesi gereğince şikayet süreye tabi değildir.

Şikayetçi vekili icra mahkemesi kararından sonra B... İç Tedarik Bölge Başkanlığı'nın muhatap gösterildiği haciz ihbarının iptali yönünden şikayete gelmiştir.

İcra mahkemesinin önceki kararı sadece “A... Üniversitesi'ne verilmiş teminat mektuplarının haczine ilişkin 10.02.2009 tarihli kararın kaldırılmasına” ilişkin olup, şikayete konu işlemi kapsamaz.

O halde mahkemece şikayette hukuki menfaatin bulunduğu nazara alınıp, işin esası incelenerek sonucuna göre hüküm tesisi yerine, yazılı gerekçeyle istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 12.01.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13