Yüzde Üçten Fazla Yatırılan Geçici Teminat Tutarı İrat Kaydedilemez

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Yüzde Üçten Fazla Yatırılan Geçici Teminat Tutarı İrat Kaydedilemez

  • Yüzde Üçten Fazla Yatırılan Geçici Teminat Tutarı İrat Kaydedilemez

  • İsteklilerin, tekliflerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla %3’ünden daha fazla da geçici teminat sunabilecekleri

  • Geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, isteklinin geçici teminat miktarının sadece %3’ünün irat kaydedilebileceği

  • %3’ü aşan kısmının ise iade edilmesi gerektiği hakkında.

 

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2019 tarihli kararı:

 “…Temyize konu kararın, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin kısmında hukuki isabetsizlik görülmemiştir. Mahkeme kararının, geçici teminatının tamamının irat kaydedilmesinin iptali isteminin reddine ilişkin kısmına gelince; İhale hukukuna ilişkin temel kurallar öngören 4734 sayılı Kanun’un “Geçici teminat” başlıklı 33. maddesinin gerekçesinde, madde ile geçici teminatın asgari oranının %3 olarak belirlendiği ve isteklilerin bunun üzerinde de teminat verilmesine imkan tanınmak suretiyle tekliflerin gizlenmesi esasının korunduğu belirtilmiştir. Buna göre, ihaleye teklif sunan istekliler, tekliflerinin %3’ü kadar geçici teminat sunabilecekleri gibi, tekliflerinin gizliliğinin sağlanması amacıyla %3’ünden daha fazla da geçici teminat sunabileceklerdir. Ancak, geçici teminatın irat kaydedilmesi durumunda, isteklinin geçici teminat miktarının sadece %3’ünün irat kaydedilmesi, %3’ü aşan kısmının ise iade edilmesi gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 19. maddesinde, ihalenin kısmi teklife açık olduğu belirtilmiştir. Dosya kapsamından, davacının 22 kısımdan oluşan uyuşmazlık konusu ihalenin 4, 5, 6, ve 7. kısımları için teklif verdiği, idare tarafından ihalenin 4, 5 ve 6. kısımlarının teknik şartnamede yapılacak değişiklikten sonra ihale edilmek üzere iptal edilmesine karar verildiği, davacının teklif sunduğu 4, 5, 6, ve 7. kısımlar için toplam 97.500,00 TL geçici teminat yatırdığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihalenin 7.kısmı için sözleşmeye davet edilen, ancak ihale tarihi itibariyla sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu anlaşılan davacının geçici teminatının irat kaydedilmesi yerinde olmakla birlikte, bu miktardan ihalenin üzerinde kalan kısmının teklif tutarının %3’ünü aşan kısmının iade edilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin geçici teminatın tamamının irat kaydına ilişkin kısmında hukuka uygunluk, bu kısım yönünden davanın reddine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır…” 

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13