Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Bulunmaması

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Bulunmaması

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ortaklık Oranlarına İlişkin Bilgi Bulunmaması

Tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir beyanda bulunulmaması halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği- Yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak kabulünün mümkün olmadığı hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 19.10.2021 tarihli kararı:

“Davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı Kırıklar şirketi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tabloları incelendiğinde, pilot ortak tarafından, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan; “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]” kısmının boş bırakıldığı, dolayısıyla tüzel kişiliğin ortaklık durumuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı; “Yöneticilere ait bilgiler” satırının altında yer alan “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” satırlarında ise, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yer verilerek 09/04/2018 tarih ve 9554 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin beyan edildiği; “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında ise herhangi bir bilginin beyan edilmediği görülmüştür.

Ayrıca, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığı tarafından dava dilekçesinde, pilot ortağın ortaklık bilgilerine ilişkin olarak Yeterlik Bilgileri Tablosunun "Ticaret Sicili Bilgileri" bölümünde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ilanı yayımlanan 09/04/2018 tarih ve 9554 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin beyan edildiği ve bu gazetede tüzel kişiliğin ortaklık durumuna ilişkin tüm bilgilerin bulunduğu iddia edilmiş ise de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 338 ve 499. maddelerine göre, anonim şirketlerde pay/hisse devirlerinin şirkete karşı geçerli kabul edilebilmesi için pay defterine kaydının gerektiği açık olmakla birlikte, pay sahibi sayısı bire düşmediği sürece pay devrinin ticaret siciline tescili veya ilanının zorunlu olmadığı, dolayısıyla Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Ticaret Sicili Gazetelerinin tek başına şirketin ortaklık bilgilerini tevsik edemeyeceği, Yeterlik Bilgileri Tablosunda ortaklara ait bilgilere yer verilmediği dikkate alındığında, anonim şirketlerde teklif ekinde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu gösterip göstermediğinin, o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kıyaslanmak suretiyle tespit edilebileceği, diğer taraftan teklif kapsamında son ortaklık durumunu gösterir bilgilerin yer aldığı pay defteri ve benzeri başka herhangi bir belgenin de Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının pilot ortağı tarafından tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak da kabulü mümkün olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13