loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

 Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sahiplerinden Açıklama İsteme Zorunluluğunu  Kaldırılması

Devletin İşlemlerinde İlgili Kişilerin Hangi Kanun Yollarına ve Mercilere Başvuracağı ve Sürelerini Belirtmek Zorunda Olduğu

 Yapım İşi İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sahiplerinden Açıklama İsteme Zorunluluğunu  Kaldırılması

 Danıştay 13’üncü Dairesinin 09.04.2015 tarihli kararı

(Danıştay 13’üncü Dairesinin 17.02.2015 tarihli kararı)

 “… Bu durumda, Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesi ile Kurum'a verilen yetkiye aykırı biçimde, dava konusu düzenlemeyle, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre herhangi bir çalışma yapılmadan, yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sahiplerinden açıklama isteme zorunluluğu kaldırılarak, ihale ilanında ve dokümanında hüküm bulunması şartıyla bu konuda düzenleme yapma yetkisinin ihaleyi yapan idarelere bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Dava konusu 28.11.2014 tarih ve 2014/UY.III-3878 sayılı Kamu İhale Kurulu kararına gelince; "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası "yapım işi ihalesine ilişkin İdari Şartname'nin 33.2. maddesinde; ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı; 35.1. maddesinde ise; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, teklif edilen fiyatların en düşüğü olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 15.09.2014 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası" yapım işi ihalesine 11 isteklinin katıldığı, 9 geçerli teklifinin bulunduğu, yaklaşık maliyetin 48.473.882,82-TL olduğu, sınır değerin 35.290.859,75.-TL olduğu, davacının, 36.450.000.-TL teklifle sınır değerin üzerindeki ilk teklif sahibi olduğu, sınır değerin altında teklif sunan 3 isteklinin bulunduğu, ihalenin 30.900.000.-TL teklif sunan en avantajlı teklif sahibi üzerinde bırakıldığı, davacı şirket tarafından; uyuşmazlık konusu ihalede tekliflerinin, sınır değerin üzerindeki ilk teklif olduğu, sınır değerin altında 3 teklif bulunduğu, bu tekliflerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırdığı iddialarıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun Yapım işleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 60. maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45. maddesi uyarınca, dava konusu ihalede aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin, teklif edilen fiyatların en düşük olanının ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirleneceği gerekçesiyle reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta; dava konusu Kurul kararının dayanağı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinin 2., 3. ve 4. fıkralarının Dairemizin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1. maddesinin (b) bendi yukarıda belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka aykırılığı ortaya konulan Yönetmelik ve Tebliğ hükümlerine dayanılarak tesis edilen dava konusu Kurul kararında da hukuka uygunluk bulunmamaktadır.”

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz