Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazlarda Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazlarda Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazlarda Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazlarda Başvuru Sürelerinin Hesaplanması

Şikâyet Süresinin İlk Oturum Tarihinden İtibaren Değil, Kesinleşen İhale Komisyonu Kararının Tebliği Tarihinden İtibaren Hesaplanması Gerektiği

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Süresinde Yapılmadığından Bahsedilemeyeceği Hakkında.

Danıştay 13. Daire Kararı:

 “…Dosyanın incelenmesinden; Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğü tarafından 27.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 13 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda, Soğuk Boya İle Yatay İşaretleme Yapılması (Soğuk Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği İdareden)” ihalesine Lilak İnşaat Gıda Temizlik Hayvancılık İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi-Cevdet Özgökçe İnşaat Mühendisi Ortak Girişimi tarafından 04.06.2015 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun yaklaşık maliyete yönelik olduğu ve yaklaşık maliyetin ilk oturumunda idarece açıklandığı, şikayete yol açan durumun farkına varılması gereken ilk oturum tarihi olan 27.04.2015 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığından , itirazen şikayet başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Bu durumda şikayet süresinin kesinleşen ihale kararının tebliğ edildiği tarih olan 15.05.2015 tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği, dolayısıyla yasal süresi içinde şikayet yoluna başvuru yapıldığı gözetilmeksizin, başvurunun süre yönünden reddine yönelik Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi uyarınca Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin 20.01.2016  tarih ve E:***5/***1, K:****/*** sayılı kararının bozulmasına,

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13