Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararının Başvuru Sürelerine Etkisi

İdarece Başvuru Süresi ve Merciinin Yanlış Gösterilmesi

Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararının Başvuru Sürelerine Etkisi

Hukuki Durumda Değişiklik Yaratmayan Komisyon Kararının Başvuru Sürelerine Etkisi

- Önceki hukuki durumda değişiklik yaratmayan komisyon kararının yeni başvuru süresi başlatıcı mahiyette olmadığı

- Başvurunun süre yönünden reddine ilişkin Kurul Kararında hukuki isabet bulunmadığı hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 11.11.20** tarih ve E:20**/31**, K:20**/31** sayılı kararı;

 “… Davacı tarafından, şikâyete konu işlemin farkına varıldığı tarihin 24/06/2020 (24/06/2020 tarih ve 03 sayılı düzeltici ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden kendisine tebliğ edildiği tarih) olduğu ifade edilmiş olsa da, esasen davacının şikâyete konu işlemin farkına varmış olması gereken tarihin 08/04/2020 tarih ve 02 sayılı ihale komisyonu kararının kendisine tebliğ edildiği 08/04/2020 tarihi olduğu, zira 24/06/2020 tarih ve 03 sayılı düzeltici ihale komisyonu kararı ile 08/04/2020 tarih ve 02 sayılı ihale komisyonu kararı arasında davacının hukuki durumunda fark meydana getiren bir değişiklik bulunmadığı görülmektedir. Bu itibarla, idarece başvurunun süre yönünden reddinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. Öte yandan, davacı şirket tarafından “taraflarınca sunulan yabancı dilde düzenlenmiş olan is deneyim belgesinin EKAP kaydının ihale süreci sona ermeden 11/06/2020 tarihinde tamamlandığı, şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu sürecinde iş deneyim belgesinin EKAP kaydı yapıldığı için tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği” şeklindeki iddiasına yönelik olarak Kurul tarafından yapılan inceleme hakkında İdare Mahkemesi’nce hüküm kurulmadığı ileri sürülerek temyiz isteminde bulunulmuş ise de, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı olması gerektiği, davacı şirketin, ihale tarihi itibarı ile EKAP’a kayıtlı bulunmayan iş deneyim belgesinin daha sonraki süreçte kayıt altına alınması ve belgenin kullanıldığı ihale sürecinde oluşan uyuşmazlık neticesinde alınan yeni komisyon kararının hukuki durumu değişmeyen davacı açısından yeni başvuru süresi başlatıcı mahiyette olmadığı değerlendirmesine yer verilmek suretiyle, başvurunun süre yönünden reddedildiği anlaşıldığından, Mahkemece bu yönde eksik hüküm kurulduğu yönündeki davacı iddiasına itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının temyiz isteminin reddine;
  2. Davalının temyiz isteminin kabulüne;
  3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara **. İdare Mahkemesi’nin 22/09/20** tarih ve E:20**/1**9, K:2***/1**8 sayılı kararının BOZULMASINA,
  4. DAVANIN REDDİNE,”
 
* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13