loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Yabancı Ülke Ticaret Müşavirliklerinin İş Deneyim Belgelerini Onaylama Usulü

İhale Konusu İş Kalemleri Arasında Kabul Edilebilir Doğal Bir Bağlantı Olmaması

Yabancı Ülke Ticaret Müşavirliklerinin İş Deneyim Belgelerini Onaylama Usulü

 Danıştay 13’üncü Dairesi’nin 28.05.2015 tarihli kararı:

Dosyanın incelenmesinden, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 25.02.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Ankara İli Mamak İlçesi 200 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İzka İnşaat Taah. Müh. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucu tesis edilen dava konusu işlemle, Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından Metag İnş. Tic. A.Ş. adına düzenlenen belgenin, iş deneyim belgesi niteliğinde kabul edilemeyeceği, bu nedenle Metag İnş. Tic. A.Ş. – Zek-San İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, ihaleye davacı ortak girişimin pilot ortağı olan Metag İnş. Tic. A.Ş.tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 27.07.2010 tarihli “IKEA Mega Alışveriş Eğlence ve Ticaret Merkezi İnşaatı” işi için Metag İnş. Tic. A.Ş. adına düzenlenmiş geçici kabul tarihi 30.10.2009, sözleşme bedeli 250.669.239 Amerikan Doları olan “İşin Bitimine Dair Belge”nin sunulduğu anlaşılmaktadır.

 Uyuşmazlık, ihaleye teklif sunan davacı ortak girişimde pilot ortak konumundaki şirket tarafından sunulan “IKEA MOS adına IKEA Mega Alışveriş Eğlence ve Ticaret Merkezi İnşaatı” işine ilişkin olarak Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen 27.07.2010 tarih ve B.02.1.DTM.3.RU.01.01-I/450-585 sayılı İş Bitimine Dair Belge’nin düzenleme ve onaylama işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığı hususundan kaynaklanmaktadır.

Uyuşmazlığa konu belgede, söz konusu yapım işine ilişkin olarak yer alan bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, anılan Müşavirlik tarafından herhangi bir onaylama işlemi yapılmayarak şirketin sunduğu bilgi ve belgelerin esas alınması suretiyle yeniden belge düzenlenmesi yoluna gidildiği sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından iş deneyimine konu bilgi ve belgelere dayalı olarak yurt dışı iş deneyim belgesinin yeniden düzenlenmesinin ilgilisince sunulan ve işin bitirildiğine dair belgenin onaylanması sonucunu doğurduğunun kabulü gerektiğinden, anılan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz