İş Deneyim Belgesinin Dış Temsilcilikçe Yapılaması Halinde Usul

İdarece Başvuru Yolu ve Süresinin Hiç Gösterilmemesi

İş Deneyim Belgesinin Dış Temsilcilikçe Yapılaması Halinde Usul

İş Deneyim Belgesinin Dış Temsilcilikçe Yapılaması Halinde Usul

Danıştay On üçüncü Dairesinin 28.04.2017 tarihli kararı:

Özet :

  • Dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın imza ve mührünün tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı
  • Belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdikin dış temsilciliklerimizce yapılamayacağı hakkında.

“…İdare Mahkemesinin, davacılar A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri  Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen Kurul kararının 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin bölümü yönünden dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmı incelendiğinde;

        … Uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesi incelendiğinde, bahse konu belgede, Süleymaniye Valiliği Belediye Müdürünün imza ve mührünün bulunduğu, bu imza ve mührün Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığı, söz konusu onay işleminin Türkiye Cumhuriyeti Musul Başkonsolosluğu tarafından “Yukarıda imza ve mührün Irak Dişleri Bakanlığı’na ait olduğu onaylanır.

İşbu onay metne şamil değildir.” şerhiyle tasdik edildiği, ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğü Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından da “Evraktaki mühür ve imzanın T.C. Musul Başkonsolosluğuna ait olduğu tasdik olunur. İş bu tasdik metne şamil değildir” şerhiyle tasdik edildiği görülmektedir.

        Dava konusu işlem, Yapım İşleri ihaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 31. maddesinin 3. fıkrası uyarınca tesis edilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 3. fıkrasının (ç) bendinin iptali istemiyle Dairemizin E:2016/2739 sayısına kayıtlı dosyasında dava açılmış olup, Dairemiz, 06.01.2017 tarihli kararıyla, anılan Yönetmeliğin 31. maddesinin 3. fıkrasının (ç) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

        Bu durumda, 1512  sayılı ve 6004 sayılı Kanunların, dış temsilciliklerimize, yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş bir belgeyi imzalayan kişinin belgeyi hangi sıfatla imzaladığına ilişkin tespit ve tasdik yapma görevi yüklemediği; dış temsilciliklerimizde, iş deneyim belgesinin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın imza ve mührünün tasdikinden öte bir tasdik yapılabilmesinin mümkün olmadığı; belgeyi düzenleyen yabancı ülke makamlarından gerekli bilgilerin temin edilmesinin ise, dış temsilciliklerimizin yabancı ülkelerde sahip olduğu yetki, yasal düzenlemeler ve teşkilat yapısı çerçevesinde imkân dâhilinde olmadığı, bu nedenle belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığına ilişkin bir tasdikin dış temsilciliklerimizce yapılamayacağı, belge tasdikinin ancak belgedeki imza ve mühürlerin belgenin düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından, onaylanmasını müteaki ben yapılabileceği anlaşılmaktadır.

     Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin kısmında hukuka uygunluk, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu idare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukukî isabetsizlik bulunmamaktadır.

     İdare Mahkemesinin, davacı Nur-Soy inşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.S. hakkında verilen Kurul kararının 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin bölümü yönünden dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmı incelendiğinde;

     Bu durumda, daha önce açılan ve derdest olan Danıştay On üçüncü Dairesi'nin E:2015/2657 sayılı dosyasında görülen dava ile konusu, sebebi ve tarafları aynı olan bakılan davada, idare Mahkemesi'nce davanın derdestlik  nedeniyle incelenmeksizin reddine karar  verilmesi gerekirken, davanın esasının incelenmesi suretiyle dava konusu işlemin 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin bölümü yönünden iptaline karar verilmesinde hukukî isabet bulunmamaktadır.

İdare Mahkemesinin, Kurul kararının Süha Kurtulmuş’a ait iş yönetme belgesine ilişkin bölümü yönünden davanın reddine yönelik kısmı incelendiğinde;

     Davacı şirket ortağı Süha Kurtulmuş adına düzenlenen, 01.06.2011 tarih ve 1458 sayılı iş denetleme belgesi (geçici kabulü yapılmış işlerde) incelendiğinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin 31.10.2002 olduğu, adı geçen ortağın 11.07.1989 ve 16.02.1999 tarihleri arasında söz konusu ihaleye konu  işte görev aldığı, görev yaptığı dönemde ilk sözleşme bedeli olan 220.135.060 ABD Doları'na göre gerçekleşen iş tutarının 417.558.857,96 ABD Doları ve gerçekleşme oranınında % 189,68 olduğunun belirtildiği, öte yandan “Tarsus Ayr.-Mersin Otoyolu Proje, Yapım ve 1 Yıllık Bakım lşi”nin devam eden bir iş olmadığı görülmektedir.

     Bu itibarla, “Tarsus Ayr.-Mersin Otoyolu Proje, Yapım ve 1 Yıllık Bakım İşinin devam eden iş niteliğinde olmadığı, anılan işin geçici kabul tarihinin 31.10.2002 olduğu, davacı şirketin ortağı Süha Kurtulmuş'un ilk sözleşme tutarına konu işin % 80'den fazlasının yönetiminde bulunduğu, davaya konu ihalenin ilân edildiği 20.11.2014 tarihine göre 15 yıllık sürenin geçmediği ve iş yönetme belgesinin usulüne uygun olması nedeniyle belgenin kabul edilerek davacı şirketlerin tekliflerinin diğer unsurlar yönünden  incelenmesi  gerekirken değerlendirme dışı bırakılması işlemine yönelik yapılan itirazen  şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararının Süha Kurtulmuş’a ait iş yönetme belgesine ilişkin bölümü yönünden davanın reddine yönelik kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Sonuç :

       Açıklanan nedenlerle;  davalı idarenin temyiz isteminin kısmen reddi ile temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 08.07.2015 tarih ve E:2015/1553, K:2015/987 sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Maddesinde  bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının, davacılar A. Turan Yol Yapı İnşaat Maden Taahhüt Turizm Tekstil Nakliye Tarım Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Orak Altyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen dava konusu işlemin 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin bölümü yönünden iptaline dair kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına; davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulü ile anılan Mahkeme kararının, davacı Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında verilen dava konusu işlemin 10.03.2009 tarih ve B-2009/192 sayılı iş bitirme belgesine ilişkin bölümü yönünden iptaline  dair kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden davanın incelenmeksizin reddine; anılan mahkeme kararının dava konusu işlemin Süha Kurtulmuş’a ait iş yönetme belgesine ilişkin bölümü yönünden davanın reddine dair kısmının bozulmasına ve bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13