loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Teknik Şartname Düzenlemelerinin Teklifin Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınabileceği

İhale Komisyonunca Tamamlatılamayacak Eksik Belge

Teknik Şartname Düzenlemelerinin Teklifin Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınabileceği

Teknik Şartname Düzenlemelerinin Teklifin Değerlendirilmesi Aşamasında Dikkate Alınabileceği

Her ne kadar davalı idare tarafından, yeterlilik kriterinin yalnızca idari şartnamede belirtilen kurallara göre değerlendirileceği ileri sürülmekte ise de; 4734 sayılı Yasaya göre gerçekleştirilen ihalelerde, sunulan tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirileceği, bu anlamda idari şartname ve teknik şartnamenin birlikte ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğu, ayrı ayrı mütalaa edilmelerinin söz konusu olmadığı, zira dava konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 5.1 maddesinde, idari şartname ve teknik şartnamenin ihale dokümanını oluşturan belgelerden olduğunun belirtildiği, ihalenin teknik şartnamesine göre de, ihale isteklisinin teklif edilen kit ve cihaz için ithalatçı/distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi (onayı ile birlikte) ile "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine" sahip olması gerektiği ve bu yeterlik belgesinin teklif ekinde sunulması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, Teknik Şartnamenin Diğer Teknik özellikler başlıklı bölümünün 10. maddesinde "Road-Blocker ve Hidrolik mantar bariyerleri K12, PAS68 ve IWA14 sertifikalarından herhangi birisine sahip olacak ve bununla ilgili sertifikalar ihale dosyasında idareye sunulacaktır. Ayrıca istenilen ürünler çarpışma sonrası çalışır vaziyette bulunacaktır." düzenlemesinin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerektiğinden, ihale üzerine kalan şirketin teknik şartnamenin 10. maddesinde istenen güvenlik sertifikalarındaki kriterleri tam olarak karşılamamasından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması nedeni ile yaptığı başvurusunun kabulüne ilişkin dava konusu Kurul kararında, ihale dokümanı hükümlerine, 4734 sayılı Kanun'un gerekçeleri arasında yer alan eşit muamele ve saydamlık ilkesine ve dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz