loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin Başvuru Ehliyeti Hakkında

İtirazen Şikayet İncelemesinin Şikayet Dilekçesindeki İddialarla Sınırlanamayacağı

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan İsteklinin Başvuru Ehliyeti Hakkında

Danıştay 13. Dairesinin 30.09.2016 tarihli kararı:

“…Uyuşmazlığa konu ihalenin yaklaşık maliyetinin 57.212.818,14 TL olduğu, ihaleye 57 isteklinin katıldığı, 10 isteklinin teklifinin uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli görülen 47 isteklinin teklifleri esas alınarak aşırı düşük tekliflerin tespitinde kullanılacak sınır değerin 35.871.539,59 TL olarak hesaplandığı, bu değerin altında teklif sunan arasında davacılardan oluşan Ortak Girişimin de bulunduğu, davacılarda dahil olmak üzere 22 istekliden aşırı düşük teklif açıklamasının talep edildiği, 35.682.151,00 TL teklif sunduğu görülen davacılar tarafından idarenin aşırı düşük teklif açıklama talebine cevap verilmediği ve bu nedenle tekliflerinin reddedildiği, davacıların kendi tekliflerinin aşırı düşük teklif sınır değerinin altında tespit edilmesi, kendilerinden açıklama istenilmesi veya tekliflerinin reddedilmesi işlemlerine yönelik idari başvurularının olmadığı, ancak ihaleye teklif veren SMK Pet. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ergaz İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik iddialar bakımından davacıların herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının söz konusu olmadığından bahisle itirazen şikayet başvurusunun ehliyet yönünden reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihaleye teklif veren, bu nedenle istekli konumunda bulunan davacılar tarafından, teklifi değerlendirme dışı bırakılan SMK Pet. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ergaz İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınması halinde, aşırı düşük teklif sınırının değişeceği ve kendi tekliflerinin bu sınırın üzerine çıkacağının öne sürüldüğü, buna göre, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik bu iddianın, yukarıda yer verilen bu Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde belirtilen, bir hak kaybına veya zarara uğranıldığı veya zarara uğranılmasının muhtemel olduğu yönünde bir iddia olarak değerlendirilerek, itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, başvurunun ehliyet yönünden reddinde hukuka uygunluk, bu işleme karşı açılan davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 7’nci İdare Mahkemesinin 11.***.2016 tarihli ve E:2015/3***1, K:2016/7**7 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,”  karar verilmiştir.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz