Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirsizlik Yarattığı İddiası

Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirsizlik Yarattığı İddiası

  • Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirsizlik Yarattığı İddiası

  • Teklif fiyata dahil giderlerin teknik şartnamede açıklanması

  • Teknik Şartname'de belirtilen esaslar dâhilinde teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceği, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek olmadığı hakkında

Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce Alınan 05.**.2021 Tarihli ve E:20 **/1**0, K:20**/3**3 Sayılı Kararı

“1- Mahkeme kararının davacının üçüncü iddiasına ilişkin olarak dava konusu Kurul kararının iptaline yönelik kısmında hukukî isabetsizlik görülmemiştir. 2- Mahkeme kararının davacının birinci iddiasının araç giderlerine ilişkin olarak dava konusu Kurul kararının iptaline yönelik kısmının incelenmesi: Uyuşmazlığa konu ihaleye ilişkin olarak davacı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruda yer verilen, "Teknik Şartname'nin 8.1. maddesinde, “...Aracın yakıt, şoför, tamir, bakım, onarım, yedek parça, trafik kazası, trafik cezası, zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası tüm giderleri yükleniciye aittir. Aracın kullanılmayacak hallerde yerine aynı gün içerisinde yedek araç yüklenici tarafından temin edilecektir…” düzenlemesi yer almasına rağmen, söz konusu giderlere ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25. maddesinde yer verilmediği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmadığı" yönündeki iddia açısından dava konusu Kurul kararı ile başvurunun reddine karar verildiği, ancak Mahkemece ihale dokümanında araca ilişkin giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağı yolundaki düzenlemelerden aracın önemli bir gider kalemi oluşturduğu, bu nedenle idari şartnamede teklif fiyata dahil giderler arasında gösterilmesi ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak yer alması gerektiği, mevcut birim fiyat teklif cetvelinin temizlik personeli ve temizlik malzemeleri iş kalemlerinden oluştuğu dikkate alındığında bu gider kalemini karşılamadığı, İdari Şartname'nin "25.3.4. Diğer giderler: Teknik şartnamede belirtilen tüm giderler" kapsamı içinde değerlendirilmesinin isteklilerin sağlıklı teklif oluşturmasına engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu iddia açısından başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının iptaline karar verildiği görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78. maddesinde yer alan açıklamalar ile İdari Şartname'de ihale konusu hizmetin '' a) Adı: 109 Kişi ve 12 Ay Süre ile Aile Yaşam Merkezleri, 54 Kişi ve 11 Ay Süre ile Belmek Kursları, 63 Kişi ve 9 Ay Süre ile Hanım Lokalleri Genel Temizlik İşi…” şeklinde tanımlandığı, isteklilerin tekliflerini birim teklif fiyatları üzerinden oluşturmalarının istenildiği, İdari Şartname’nin 25. maddesinde teklif fiyata dahil giderlerin, teklif fiyata dahil edilmesi istenen bir takım gider kalemlerinin yanı sıra teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderleri de kapsadığının belirtildiği, İdari Şartname'nin atıf yapmış olduğu Teknik Şartname'nin 8. maddesinde, aracın yakıt, şoför, tamir, bakım, onarım, yedek parça, trafik kazası, trafik cezası, zorunlu trafik sigortası ve kasko sigortası tüm giderlerinin yükleniciye ait olacağı şeklinde araç giderlerine ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer verildiği, bu hâliyle araç giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu hususunun açık ve net biçimde düzenlendiği dikkate alındığında, ihale konusu iş kapsamında genel temizlik ile ilgili ihtiyaçlar doğrultusunda, denetim ve kontrol amaçlı kullanılacak olan araçlara ilişkin giderlerin istekliler tarafından, Teknik Şartname'de belirtilen esaslar dâhilinde hesaplanarak teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceği, bu nedenle birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek olmadığı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının davacının birinci iddiasının araç giderleri yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, bu kısmın iptali yolundaki Mahkeme kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçelerine yer verilerek Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin 24/**/20** tarih ve E:20**/2**7, K:20**/1**9 sayılı kararının kısmen bozulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13