Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Aynı İş Kalemine Farklı Fiyatlar Vermek

İdarenin Başvuru Yollarını Ve Süresini Gösterme Mecburiyeti

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Aynı İş Kalemine Farklı Fiyatlar Vermek

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Aynı İş Kalemine Farklı Fiyatlar Vermek

Danıştay 13’üncü Dairesinin 26.05.2015 tarihli kararı;

“…Dava dosyasının incelenmesinden; Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14.04.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mudanya İskelesi-Mütareke Binası Arası Kentsel Tasarım ve Rekreasyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine 14 istekli tarafından teklif sunulduğu, isteklilerden Ahmet Yörük-Yörük İnşaat, Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Gürşah Harf. ve İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin “birim fiyat teklif cetvelinde yer alan aynı iş kalemlerine farklı fiyatlar sunulduğu” ileri sürülerek, Su Yüklenim İnş. Ltd. Şti.nin teklifinin ise hem anılan sebeple hem de “iş deneyim belgesinin ihale teknik şartnamesinde istenen yapı sınıfları içerisinde bulunmadığı” ileri sürülerek ihaleyi yapan idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, 08.05.2014 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin davacı şirket üzerinde bırakıldığı ve 15.05.2014 tarihinde ihale yetkilisi tarafından komisyon kararının onaylandığı, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden Ahmet Yörük–Yörük İnşaat tarafından 29.05.2014 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunun reddedilmesi üzerine 26.06.2014 tarihinde davalı idareye itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulu’nun 16.07.2014 tarih ve 2014/UY.I-2606 sayılı kararıyla birim fiyat teklif cetvelinde yer alan aynı iş kalemine farklı fiyatlar verilmesinin değerlendirme dışı bırakılma sebepleri arasında yer almadığı belirtilerek başvuru sahibinin ve eşit muamele ilkesi yönünden yapılan inceleme sonucunda Unitek İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve Gürşah Harf. ve İnş. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi yönünde düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesi üzerine davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, itirazen şikayet başvurusunda bulunan Ahmet Yörük –Yörük İnşaat tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde A.00021 poz nolu “Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı” iş kaleminde “deniz yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 14 sıra nolu iş kalemi için 18 TL, “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 21 sıra nolu ve “alt yapı inşaatı” iş grubunda yer alan 21 sıra nolu iş kalemi için 16 TL teklif sunulduğu, A.00032 poz nolu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kaleminde “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 87 sıra nolu iş kalemi için 97 TL, “altyapı inşaatı” iş grubunda yer alan 32 sıra nolu iş kalemi için 96 TL teklif sunulduğu, A.00033poz nolu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)” iş kaleminde “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 88 sıra nolu iş kalemi için 101 TL, “altyapı inşaatı” iş grubunda yer alan 34 sıra nolu iş kalemi için 102 TL teklif sunulduğu, A.00034 poz nolu “Ø8 – Ø12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” iş kaleminde “deniz yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 38 sıra nolu iş kalemi için 1.700 TL, “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 94 sıra nolu iş kalemi için 1.690TL, “altyapı inşaatı” iş grubunda yer alan 34 sıra nolu iş kalemi için 2.000 TL teklif sunulduğu, A.00035 poz nolu nolu “Ø 14 – Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” iş kaleminde “deniz yapıları inşaatı” iş grubunda 39 sıra nolu iş kalemi için 1.695 TL, “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 95 sıra nolu iş kalemi için 1.670 TL, “altyapı inşaatı” iş grubunda yer alan 35 sıra nolu iş kalemi için 1.900 TL teklif sunulduğu, A.00039 poz nolu “Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatının yıkılması” iş kaleminde “deniz yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 4 sıra nolu iş kalemi için 18 TL, “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 7 sıra nolu iş kalemi için 20 TL teklif sunduğu, A0039 poz nolu “Makine ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması” iş kaleminde “deniz yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 4 sıra nolu iş kalemi için 18 TL, “kara yapıları inşaatı” iş grubunda yer alan 7 sıra nolu iş kalemi için 20 TL teklif sunulduğu, teklifi değerlendirme dışı bırakılan diğer istekliler tarafından da birim fiyat teklif cetvelinin farklı iş grupları içinde ve farklı sıralarında yer alan aynı iş kalemlerine farklı fiyatlar sunulduğu görülmektedir.

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 37’nci maddesi uyarınca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, yalnızca birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı inceleneceğinden ve cetvellerde yer alan çarpım ve toplamlardaki hatalar kabul edilmeyerek bu teklifler değerlendirme dışı bırakılacağından, isteklilerce birim fiyat teklif cetvelinde yer alan aynı iş kalemlerine farklı fiyatlar sunulması teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçeleri arasında yer almamaktadır.

Her ne kadar, İdare Mahkemesince, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin, aynı poz numaralı iş kalemlerinin alt sıra nolu kalemleri için farklı fiyatlar taahhüt ederek idari şartnameye aykırı davrandıkları gerekçesine yer verilmiş ise de, idari şartnamenin de dahil olduğu dokümanda, aynı iş kalemlerine ilişkin olarak farklı birim fiyat teklif edilemeyeceğine ilişkin engelleyici bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir.

Öte yandan, sözleşmenin uygulanması aşamasında hangi işin hangi iş grubu kapsamında yapıldığı kontrol teşkilatınca denetlenecek olduğundan ve hakediş ödemeleri o iş grubu kapsamındaki birim fiyatlar üzerinden yapılacağından, aynı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklifi sunulmasının sözleşmenin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu kararda da hukuki isabet bulunmamaktadır…”

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13