Teklif Edilen Cihazların Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif Edilen Cihazların Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif Edilen Cihazların Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Teklif Edilen Cihazların Teknik Şartnameye Aykırı Olduğu İddiası

Kesinleşen ihale dokümanı düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki takdir yetkisi çerçevesinde hazırlandığı- Demonstrasyon sonucunda hazırlanan raporda, ürüne ilişkin teknik ve tıbbî bilgilerin Teknik Şartname maddeleri de dayanak gösterilerek incelenmiş olması ve cihazın Teknik Şartname’ye uygun olduğunun belirtilmesi karşısında başvurunun reddine ilişkin Kurul Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 20.10.2022 tarihli yılı kararı

 

 “…İhaleyi yapan idare tarafından cihazın Teknik Şartname’ye uygunluğunun demonstrasyon yapılmak suretiyle değerlendirildiği, 11/01/2022 tarihinde yapılan demonstrasyonda cihazın iki uzman üye ve iki teknisyen tarafından incelenmek suretiyle rapor düzenlendiği ve hazırlanan tutanağın imzalandığı demonstrasyon sonucunda hazırlanan raporda, ürüne ilişkin teknik ve tıbbî bilgilerin Teknik Şartname maddeleri de dayanak gösterilerek incelendiği ve cihazın Teknik Şartname’ye uygun olduğunun belirtildiği, Dairemizin 08/09/2022 tarihli ara kararına ihaleyi gerçekleştiren idarece verilen cevap ekinde, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklif dosyası kapsamında sunduğu ürüne ilişkin kataloğun gönderildiği görülmektedir.

Kesinleşen ihale dokümanı düzenlemelerinin idarenin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki takdir yetkisi çerçevesinde hazırlandığı, ihale uhdesinde kalan firmanın mezkûr İdarî Şartname uyarınca teklif dosyası kapsamında ürüne ilişkin orijinal kataloğu sunduğu, ayrıca 22/12/2021 tarih ve 2021/UH.I-2340 sayılı Kurul kararı uyarınca ihale uhdesinde kalan istekliye ait ürüne ilişkin ihaleyi gerçekleştiren idarece yapılan demonstrasyonda ürünün Teknik Şartname’de yer alan gerekli şartların tamamını sağladığının tespit edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.”

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13