loader image

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması

%34 Seviyesindeki Metraj Farkının Makul Kabul Edilebilir mi ?

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması

Teklif Edilen Bedelin Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmaması 

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından verilen 24.11.2016 tarihli karar:

İhale mevzuatında isteklilerce teklif edilen bedelin hayatın olağan akışı ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının belirlenmesi halinin teklifin reddedilme sebebi olarak kabul edilmediği, bu gibi durumlarda proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının mükellef ve/veya isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderileceği ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunulması gerektiği yolunda düzenleme yapıldığı, isteklilerin firma karına ilişkin olarak da bir alt sınır belirlenmediği dikkate alındığında ihale komisyonunun ve Kamu İhale Kurumunun isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarını Tebliğin 79. maddesinde açıklama içerisinde sunulması gereken belgelerin sunulup sunulmadığının tespiti ve muhafaza edilen tutanakların kamu ihale mevzuatında belirtilen şekil şartlarına uygunluğu ile sınırlı olarak incelenmesi gerekmektedir.

Bu durumda dava dilekçesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ileri sürülmekte ise de ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklaması Tebliğin 79. maddesinde yer alan şekil şartlarını sağladığı dikkate alındığında, davacının itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilerek Ankara 12. İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulmasına karar verilmiştir.

  * Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13