Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İşe Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İşe Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İşe Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Sunulan İş Deneyim Belgesinin Benzer İşe Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Benzer İş Tanımında Kesinleşen İhale Dokümanı Düzenlemelerinin Dikkate Alınması Gerektiği-

Benzer İş Kapsamında Sunulan Sözleşme Konusu İle İhale Konusu İş Veya Benzer İş Tanımının Örtüşmediği- İş Deneyimi Benzer İşe Uygun Olmayan İsteklinin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Yönelik Kurul Kararında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.11.2022 tarihli kararı:

 “İsteklilerin kamu ihalelerine yönelik tekliflerinin kesinleşen doküman düzenlemelerine uygun olması zorunludur. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale dokümanında yer alan ve kesinleşen kuralların dikkate alınmaması, ihalelere yönelik saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerini ihlâl eder.

Dava konusu ihaleye ait kesinleşen İdari Şartname’nin 7.6. maddesi uyarınca, isteklilerin benzer iş olarak “Elektrik üretim santralının işletilmesi işi” veya “154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetleri”ne yönelik iş deneyimlerini tevsik etmeleri gerektiği, iş deneyimini İdari Şartname’de belirtilen benzer işe uygun olarak ortaya koyamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, tekliflerin değerlendirilmesine yönelik şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında isteklilerin iş deneyimlerinin kesinleşen ihale dokümanına uygunluğunun irdeleneceği ve ihale dokümanına uygun olmayan iş deneyim belgesiyle teklifte bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde bu nitelikteki isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı açıktır.

Dava konusu ihalede “elektrik üretim santralının işletilmesi işi” veya “154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetleri” benzer iş olarak belirlendiğinden, davacı şirket tarafından sunulan sözleşmenin Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. ile 25/02/2016 tarihinde imzalanan “Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş, Kömür Park Sahası 64 Personelle Genel Bakım Hizmet Sözleşmesi”nin türünün ve içeriğinin benzer işe uygunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.

Belirtilen Sözleşme, “elektrik üretim santralinin işletilmesi işi”ne yönelik olup olmadığı bakımından irdelendiğinde; sözleşmenin adının “Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş. Kömür Park Sahası 64 Personelle Genel Bakım Hizmet Sözleşmesi” olduğu, sözleşmenin başlığında termik santralin işletilmesine yönelik ibarelere yer verilmediği gibi termik santralin kömür park sahasının genel bakımına yönelik olduğuna ilişkin sınırlandırıcı bir İsimlendirme yapıldığı, sözleşmenin yalnızca başlığıyla yetinilmeyip içeriğine de bakıldığında, işin kapsamı ve davacı şirketin sözleşme kapsamındaki sorumluluk alanının Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’de bulunan tüm servislerde, çalışılması idare tarafından belirlenecek olan servis amirinin talimatları doğrultusunda işletmenin personeli ile birlikte arızaya müdahale etmek olarak belirlendiği, bu belirlemede her ne kadar tüm servislerde denilmiş ise de “işletmenin personeli ile birlikte” ibaresine de yer verilerek davacı şirketin üstlendiği işe yönelik personelin işletmenin tüm personeli içerisinde sadece belirli bir iş gücü olarak nitelendirildiği, başka bir anlatımla, işletmenin davacı şirketin personeli dışında kendisine ait personeli olduğu ve davacı şirketin değil Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’nin personelinin işletme personeli olarak nitelendirildiği; öte yandan, anılan sözleşmeye ait Teknik Şartname'de “işletme” ve “yüklenici” kavramlarının ayrı ayrı tanımlandığı, yüklenicinin sorumluluğunun tüm işletmeye yönelik olarak belirlenmeyip kendi sorumluluk alanıyla sınırlandırıldığı işletmenin sorumluluğunun Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.’de kaldığı, dolayısıyla termik santralin işletme sorumluluğunu üstlenmediği anlaşılan davacı şirketin anılan sözleşmeden kaynaklı iş deneyiminin “elektrik üretim santrali işletilmesi işi” olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Sözleşme, “154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetleri”ne yönelik olup olmadığı bakımından irdelendiğinde; sözleşme konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 15. maddesinde, ihaleye katılım şartlarının belirlendiği, bu kapsamda benzer iş tanımının, kömürle çalışan termik santrallerde kömür alma veya kül atma sistemlerinin bakım ve onarımı veya kömürle çalışan termik santrallerde kazan, değirmen, türbin, elektrik, ölçü kontrol bakım onarımları veya ağır sanayi tesislerinde yapılan konveyör bantları bakım ve onarımı veya ağır sanayi tesislerinde yapılan değirmen bakım ve onarımı işleri olarak yapıldığı, benzer iş tanımı ile personelin çalışma usulüne ilişkin sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, enerji iletim hattına ilişkin olmayan anılan sözleşme kapsamında yerine getirilen kontrol, bakım ve onarım işlerinin kömürle çalışan termik santralin kömür alma veya kül atma sistemleri ile kazan, değirmen, türbin, elektrik, ölçü kontrol bakım onarımlarına yönelik olduğu, enerji iletim hatlarına yönelik olmadığı, davacı şirketin anılan sözleşme kapsamındaki sorumluluğunun idare tarafından belirlenecek olan servis amirinin talimatları doğrultusunda işletmenin personeli ile birlikte arızaya müdahale etmekle sınırlı olduğu, sözleşmeye konu elektrik üretim santralinin enerji üretim kapasitesinin 154 kV’nin üzerinde olmasının bu sözleşme kapsamında enerji iletim hattına yönelik bir faaliyet yürütülmediği için davacının bu işten kaynaklı deneyimini enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım ve onarım hizmeti hâline getirmeyeceği, dolayısıyla davacı şirketin anılan sözleşmeden kaynaklı iş deneyiminin “154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetleri” olarak da nitelendirilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Dava konusu ihalede benzer işlerin “elektrik üretim santralının işletilmesi işi” veya “154 kV ve üzeri enerji iletim hattının periyodik kontrol, bakım onarım hizmetleri” olarak belirlendiği ve benzer işlerin neler olduğunun ihale ilanı ve ihale dokümanında açıkça belirtildiği dikkate alındığında, kendi iş deneyimine benzer işler arasında yer verilmesini arzu eden isteklilerin ilana veya dokümana karşı şikâyet ve itirazen şikâyet yoluna başvurmaları mümkün iken, ilana veya ihale dokümanına yönelik bir itirazı bulunmadığı görülen davacı şirket tarafından şartnamede belirlenen benzer işe uygun iş deneyim belgesi sunulmadığı için ihalenin 25., 29., 30. ve 31. kısımlarına yönelik teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacı şirketin iş deneyiminin benzer işe uygun olmadığı anlaşıldığından, ancak sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olması durumunda dikkate alınıp incelenebilecek olan ve dava konusu Kurul kararı ile temyize konu Mahkeme kararında irdelenen diğer hususlara yönelik başkaca bir değerlendirme yapılmasına gerek görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamıştır.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir.

 

*Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13