İş Deneyiminin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi hangi hallerde mümkündür?

İsteklilerin teklifleri ekinde sundukları belgelerin ihale dokümanına uygun olması zorunludur

İş Deneyiminin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi hangi hallerde mümkündür?

 

İş Deneyiminin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi  hangi hallerde mümkündür?

İdareye tanınan takdir hakkı çerçevesinde iş deneyimi fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir mi?

İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasının idareye tanınan bu takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği-  Fiyat dışı unsurlar arasında İş deneyimine ilişkin düzenlemelere yer verilebileceği hakkında.

 

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 25.11.2021 tarihli kararı*:

  “… Yukarıda aktarılan tespitler neticesinde; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kamu ihale mevzuatında hangi yöntem kullanılarak belirleneceği, işin niteliğine ve idarenin ihtiyacına göre işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi unsurlar dikkate alınarak fiyat dışı unsurların belirlenmesi hususlarında idarelere takdir yetkisi tanındığı, idare tarafından İdari Şartname'de A/V grubu yapım işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, isteklinin yurt içinde kamuya yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde tamamlayarak geçici kabulü yapılan ve belirlenen iş kalemlerine ilişkin iş deneyimlerinin olmasının fiyat dışı unsur olarak belirlenmesinin ilave iş deneyim belgesi istenilmesi anlamına gelmeyeceği, söz konusu hususun bir yeterlik kriteri olmadığı, puanlamada yer alan iş deneyim konularına ilişkin tevsik işleminin gerçekleştirilmemesi durumunun teklifin geçerliliğine etki eden bir durum olmadığı, bu durumda isteklinin sadece teknik değer nitelik puanı alamayacağı, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda isteklilerin tekliflerinin fiyat dışı unsur puanlamasına tabi tutulmasının idareye tanınan bu takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, idarenin benzer iş belirlemesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği ekinde yer alan iş grupları listesinden herhangi bir ayrıştırma yapmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı tespitlerine yer verildiği görülmekle;   Mahkememizce yapılan değerlendirmede; davacının bu iddiası açısından anılan puanlama sisteminin rekabet ilkesini zedelediği, diğer bir deyişle belirlenen oranın uygulanması ile en düşük fiyatın ihalede etkinliğini ortadan kaldıracağı dolayısıyla fiyat dışı unsurlara yönelik yapılan düzenlemelerin de rekabet ilkesini zedelediği kanaatiyle dava konusu kurul kararının bu iddia açısından hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.   Bu durumda, dava konusu Kamu İhale Kurulunun 30.06.2021 tarih ve 2021/UY.I-1311 sayılı kararının 3. İddiası yönünden reddine ilişkin kısmın hukuka uygunluk bulunmadığı; 1. ve 2. iddialar yönünden reddine ilişkin kısmında ise hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”   *Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı önceliklerin ve ihtiyaçların değişmesi, uygulamada yeni soru ve sorunlarla karşılaşılması ya da kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatlarına göre alım yapması zorunluluğunun doğması gibi nedenlerle çok sık değişen bir mevzuattır. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar ihale tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve uyuşmazlık konusu ihalelerin kesinleşen ihale dokümanlarına göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için Kamu İhale Departmanımız ile iletişime geçiniz.  

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13